3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου Ε

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

Annual Report - Δεκέμβριος 2018

Quarterly Report - Σεπτέμβριος 2018

Semi-annual Report - Ιούνιος 2018

 

Bloomberg Link


Περισσότερες Πληροφορίες
FactSheet

Έγγραφα
Έντυπο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές

Ημερομηνία Αναφοράς:  31.12.2018

Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. All rigths reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) είναι ιδιοκτησία της Morningstar ή / και της  3Κ  Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2) δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. H Morningstar και η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο -και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις συγκρίνονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ