Πολιτικές Εταιρείας

Όροι Χρήσης

 

Συμβουλές Ασφαλείας "Phishing"

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών

 

Έντυπο Ενημέρωσης Σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Αίτηση, Ασκήσεως, Δικαιωμάτων, Υποκειμένων, Εφαρμογή, γενικού Κανονισμού, Προστασίας, Δεδομένων, ΓΚΠΔ

 

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

 

Πολιτική Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Καταστάσεων Συγκρούσης Συμφερόντων

 

Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

 

Πολιτική Αποδοχών

 

Πολιτική Χειρισμού Παραπόνων

 

Πολιτική της εταιρίας στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR)