ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ MLS

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «3K INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»  με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 (στη συνέχεια «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Καρνεάδου αρ. 25-29), με ΑΦΜ 094304867.Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει Κλήρωση πέντε (5) κινητών τηλεφώνων MLS με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση, έχει, και θεωρείται ότι έχει δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει από την Εταιρεία κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών 3kip e-funds εντός του έτους 2016.

Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής.

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και οι μέτοχοι αυτής.

 

Τα έπαθλα των 5 νικητών, οι οποίοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ορίζονται σε ένα (1) κινητό τηλέφωνο MLS (ανεξαρτήτως χρώματος) για τον κάθε νικητή.

 

Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Καρνεάδου 25-29, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χριστίνας Γαλούση ή ενώπιον νομίμου αναπληρωτή της.

 

Οι όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας www.3kip.gr.

 

Με τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν 5 νικητές. Οι νικητές αυτοί θα λάβουν το έπαθλο που ορίζεται παραπάνω. Με τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές, που θα λάβουν το έπαθλο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κατά τα οριζόμενα νικητής δεν εμφανιστεί εντός μηνός από την ειδοποίησή του από την Εταιρεία μέσω e-mail.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως προς τoυς τακτικούς και τους αναπληρωματικούς νικητές θα αναρτηθούν στις 27 του μηνός Ιανουαρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

Ο τακτικοί νικητές θα ενημερωθούν με την αποστολή e-mail από την Εταιρεία έως τις 31 Ιανουαρίου 2017. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τακτικό νικητή μέσα στην παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία στα στοιχεία που έχει δηλώσει, θα γίνει νέα προσπάθεια με τον αναπληρωματικό έως τις 20 Μαρτίου 2017. Οι νικητές της Κλήρωσης υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία εάν αποδέχονται το έπαθλο διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του.

Το έπαθλο όσον αφορά στο είδος του είναι προκαθορισμένο και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του σε οποιαδήποτε τιμή, είναι δε προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. Η ημερομηνία παραλαβής του επάθλου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την ανακοίνωση των νικητών. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου από τους νικητές είναι η υποβολή και επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σε περίπτωση που νικητής:

  • α) δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή
  • β) δεν προσέλθει για την παραλαβή του,

χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμά του για το έπαθλο.

 

Με την συμμετοχή τους στην Κλήρωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της Εταιρείας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους σχετικά με την απονομή του επάθλου στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή των νικητών.

 

Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει μερικά ή και στο σύνολό του την Κλήρωση ή να τροποποιήσει τους όρους της ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα της www.3kip.gr. στο διαδίκτυο.

 

Αθήνα,  24 Ιουνίου 2016

Για την  Εταιρεία

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο