ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων ψήφου ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

(α) Κριτήρια άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου

Η ενάσκηση των μετοχικών και άλλων δικαιωμάτων (συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις, δικαιώματος ψήφου, δικαιώματος πληροφόρησης) που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των Α/Κ που διαχειρίζεται η Εταιρία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε Α/Κ, ανεξάρτητα από το συμφέρον εταιρίας του ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρία και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα εταιρική νομοθεσία.

(β) Παρακολούθηση εταιρικών γεγονότων

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας λαμβάνει γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του τύπου, του διαδικτύου καθώς και με άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων.

(γ) Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζει, με σχετική απόφαή του, συγκεκριμένους εκπροσώπους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν και ψηφίζουν για λογαριασμό των Α/Κ στα χαρτοφυλάκια των οποίων ανήκουν τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, στις γενικές ή ιδιαίτερες συνελεύσεις του εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η Εταιρία δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα (π.χ. μέλη των Δ.Σ. των εταιριών) να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό της.

(δ) Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για την μελλοντική πορεία της Εταιρίας, ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(ε) Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις:

• Όταν πρόκειται για γενική ή άλλη συνέλευση εκδότη που εντάσσεται στον όμιλο στον οποίο ανήκει η Εταιρία.

• Όταν πρόκειται για γενική ή άλλη συνέλευση εκδότη, με τον οποίο η Εταιρία ή ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία ή άλλη εταιρία του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία έχει στενούς δεσμούς.

Ωστόσο, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιτρέπεται η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφόσον η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπαγορεύεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιπρόσθετα διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της απόφασης περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου έναντι του εκδότη.

(στ) Ενημέρωση μεριδιούχων

Συνοπτική περιγραφή της παρούσας πολιτικής της Εταιρίας, καθώς και κάθε επικαιροποίηση αυτής, καθίσταται διαθέσιμη στους μεριδιούχους των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.3kip.gr.
Λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν βάσει των ανωτέρω στρατηγικών διατίθενται στους μεριδιούχους δωρεάν κατόπιν αιτήματός τους.

2. Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων ψήφου ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πελατών της Εταιρίας.

Στην περίπτωση των ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία, η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καταρχήν, από τη σύμβαση διαχείρισης, την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η Εταιρία αποδεχθεί τέτοια εξουσιοδότηση:

α) ο Διευθυντής Επενδύσεων μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη, εφόσον παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση στην Eταιρία.

β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρίας από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του σε κάθε περίπτωση.

γ) ενημερώνει τον Υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει του ν. 3556/2007.