Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, όπως ισχύει και του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του Δικτυακού μας τόπου που γνωστοποιούνται μέσω e-mail στην Εταιρία μας, καθώς και τα ίδια τα e-mail που αποστέλλονται στην Εταιρία μας, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται σχετική υποχρέωση/δικαίωμα γνωστοποίησης από το Νόμο ή στις περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα ή με τη συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη του Δικτυακού μας τόπου. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα e-mail και τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών που ανακοινώνονται από τους ίδιους, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που αναγράφεται στο Δικτυακό μας τόπο και διαπιστώσει την τήρηση σε αρχείο προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή αυτών.