Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια και λοιπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η εταιρία 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ, καθώς και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία.

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία.

Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου καλούνται να ανατρέχουν στα ενημερωτικά δελτία και στα συνημμένα σε αυτά παραρτήματα, στους κανονισμούς και στα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές» τα οποία περιέχουν συνολικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή σε ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ. Τα ενημερωτικά δελτία, ο κανονισμός, οι Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται ή των ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ διανέμονται δωρεάν κατόπιν αίτησης στην έδρα της Εταιρίας ή σε κατάστημα του δικτύου της και είναι διαθέσιμα στον παρόντα ιστότοπο. Για ερωτήματα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ο επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στην 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ στο κέντρο εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο 210 7419890 ή στο δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ δεν παρέχει ρητά ή σιωπηρά εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς ένα άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη ή οι εργαζόμενοί της αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται είτε σε κάθε έναν από τους κατ' ιδίαν δικτυακούς τόπους των εταιριών του ομίλου στους οποίους ανήκει η εταιρία, ή σε άλλες συνδέσεις ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Η 3 K Investment Partners ΑΕΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τις συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά και εν γένει η χρήση χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της  3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όταν σχετική γνωστοποίηση προβλέπεται από το Νόμο ή στις περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα ή με τη συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη του Δικτυακού τόπου). Ο παρών Δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ