Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income - X Cap EUR

Ημερομηνία Αποτίμησης

21/09/2023

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1400,6900

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Ο στόχος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αύξησης της αξίας του κεφαλαίου και ενός ελκυστικού επιπέδου εισοδήματος για τους επενδυτές. Αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου κυρίως τοποθετώντας τα στοιχεία ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που περιλαμβάνει στρατηγικές διαρθρωτικής διαχείρισης κινδύνου με αποδοτική χρήση παραγώγων, όπως εξηγείται κατωτέρω. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε κοινές μετοχές εισηγμένες ή διαπραγματευόμενες σε αγορές της ευρωζώνης. Χρησιμοποιούμε  στοιχεία τόσο της θεμελιώδους όσο και της ποσοτικής έρευνας για την επιλογή μετοχών που προσφέρουν ένα ελκυστικό προφίλ απόδοσης.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρείες που προσφέρουν ένα ελκυστικό προφίλ απόδοσης βάσει της θεμελιώδους ανάλυσης και των στοιχείων ενόςπαραγοντικού μοντέλου, ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο μετοχών και κλάδων σε σχέση με τον δείκτη MSCI EMU (NR). Η σύνθεσή του σε επίπεδο μετοχών, κατά συνέπεια, θα αποκλίνει ουσιωδώς από εκείνη του δείκτη MSCI EMU (NR). Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το μετοχικό τμήμα του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων έναντι του δείκτη MSCI EMU (NR). Ο δείκτης MSCI EMU (NR) αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη. Επίσης, ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στη θεμελιώδη ανάλυσή μας. Στόχος μας είναι η άντληση συμπληρωματικών εσόδων, επιπλέον τωνμερισμάτων μετοχών, μέσω της πώλησης δικαιωμάτων αγοράς (υποχρέωση παράδοσης υποκείμενων μετοχών ή δεικτών σε ορισμένη τιμή εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου). Η πώληση δικαιωμάτων αγοράς αναμένεται να μειώσει τη μεταβλητότητα (διακυμάνσεις τιμών) των συνολικών αποδόσεων (περιλαμβανομένων των μερισμάτων) του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι του δείκτη MSCI EMU (NR) και αναμένεται να παράσχει μείωση του κινδύνου σε πτωτικές φάσεις των αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τυπικά θα επιτυγχάνει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με παρόμοιο χαρτοφυλάκιο άνευ παραγώγων σε περιόδους ανόδου των τιμών των υποκείμενων μετοχών, αλλά και υψηλότερες επιδόσεις σε περιόδους πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών. Οι υποκείμενες αξίες των παραγώγων αναμένεται να περιλαμβάνονται στον δείκτη EuroStoxx 50, αν και είναι δυνατή η χρήση άλλων υποκείμενων δεικτών ή/και μετοχών/μεριδίων, εάν κάτι τέτοιο κριθεί προσφορότερο για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων. Επίσης είναι δυνατή η χρήση άλλων παραγώγων για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, όπως για παράδειγμα παράγωγα επί δεικτών μετοχών. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 15,60 25,27 11,20
Δείκτης αναφοράς 20,26 34,77 31,61
Ημερομηνία αναφοράς 31/08/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0228636659
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης.

Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που  χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός.  Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι  συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.