Goldman Sachs US Factor Credit (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

07/12/2023

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1228,2500

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Αυτό το τμήμα επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Επενδύουμε σε κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας (με αξιολόγηση από AAA έως BBB-). Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να προβλέψει τις μεταβολές στο επίπεδο των spread των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων και στην καμπύλη των spread ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο διάρκειας (επιτοκιακού κινδύνου) και πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Η σύνθεσή του σε επίπεδο ομολόγων θα διαφέρει, κατά συνέπεια, ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Στόχος μας, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια συστηματική προσέγγιση αναφορικά με τις τοποθετήσεις σε ομόλογα υψηλής φερεγγυότητας επενδύοντας βάσει ενός συνόλου παραγόντων (όπως επενδυτική αξία, διακράτηση και χαμηλή επικινδυνότητα), οι οποίοι εκφράζονται μέσω στρατηγικών ανοίγματος βασισμένων μόνο σε θέσεις αγοράς βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Οι παράγοντες αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά των ομολόγων, τα οποία αποτελούν δομικούς καταλύτες των μελλοντικών τους αποδόσεων. Για παράδειγμα, ο παράγοντας επενδυτική αξία αποσκοπεί στην εκμετάλλευση εσφαλμένων αποτιμήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αποτίμηση ορισμένων ομολόγων έναντι των θεμελιωδών τους μεγεθών, με τελικό αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε σχέση με ακριβότερα ομόλογα. Ο παράγων διακράτηση αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της τάσης των ομολόγων υψηλότερης απόδοσης να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις έναντι εκείνων χαμηλότερης απόδοσης. Ο παράγων χαμηλός κίνδυνος αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της τάσης των σταθερών, χαμηλού κινδύνου ομολόγων να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις έναντι εκείνων υψηλότερου κινδύνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμες κινητές αξίες (CoCo), οι οποίες αποτελούν σύνθετα χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές υπό τον όρο πραγματοποίησης ενός προκαθορισμένου γεγονότος και επομένως παρουσιάζουν επιπλέον κινδύνους σε σχέση με τα συμβατικά μετατρέψιμα ομόλογα. Εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα παρακολούθησης του κινδύνου που έχει αναλάβει το αμοιβαίο κεφάλαιο, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος του κινδύνου που αυτό φέρει. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 3,04 -12,69 8,20
Δείκτης αναφοράς 3,55 -12,92 10,73
Ημερομηνία αναφοράς 30/11/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0546914838
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: North America

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς  κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού θεωρείται μέτριος. Τα ομόλογα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι εν λόγω παράγοντες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι, με τη σειρά τους, επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου ορίζεται ως μέτριος. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν υπάρχει δυσκολία πώλησης μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης, δυσχεραίνοντας ενδεχομένως την ανάκτηση της επένδυσής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης, στόχου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.