Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων των Υποκειμένων στο πλαίσιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας  Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Download

 

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης