Δήλωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και (5)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088

Η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας[1] στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  Πολιτική βιωσιμότητας

Ωστόσο, η Εταιρία δηλώνει ότι:

α) προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας[2], για το λόγο ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία ως προς τους εν λόγω παράγοντες για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) και στα ατομικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται, όπως και σε αυτά που προτείνει στους πελάτες της κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών και

β) μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρία προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

 [1] «κίνδυνος βιωσιμότητας»: γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης.

[2] «παράγοντες αειφορίας»: περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.