Η Επενδυτική Φιλοσοφία της 3Κ Investment Partners

 

Πιστεύουμε ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μπορούμε να επιτύχουμε αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο απόδοσης των ανταγωνιστών και άνω του δείκτη σύγκρισης, με ενεργή διαχείριση.
 

 Εφαρμόζουμε “Bottom – Up” προσέγγιση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε.

Ουσιαστικά κατέχουμε μικρά κομμάτια εξαιρετικών εταιρειών και συμμετέχουμε στη μελλοντική κερδοφορία τους.

Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα παρακάτω 4 κριτήρια:

- τη διοίκηση της εταιρίας

- τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται

- τη δυνατότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη (earning power) και

- την τιμή που διαπραγματεύεται


Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές και δεν επιδιώκουμε «trading». Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι τα χαρτοφυλάκια μας είναι μια συλλογή των καλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών εταιριών.


Έχουμε την πεποίθηση ότι η επενδυτική μας φιλοσοφία αποδίδει διαχρονικά, πράγμα που αντανακλάται στο γεγονός ότι διαχειριστές, στελέχη και εργαζόμενοι της εταιρείας μας επενδύουν προσωπικά τους χρήματα στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόμαστε και διαθέτουμε.

 

 

3Κ Investment Partners Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων ΨήφουΗ 3K Investment Partners (3KIP) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών (λιανικής και θεσμικούς).


Η 3KIP στοχεύει στη διαχείριση των  κεφαλαίων των πελατών της:


α) Με ακεραιότητα

β) Ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις

γ) Κατανοώντας τους κινδύνους


Η επενδυτική μας προσέγγιση / πεποίθηση είναι ότι η ενεργός διαχείριση μπορεί να παράγει καλύτερα καθαρά αποτελέσματα.

Οι συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ακουστεί η φωνή των μετόχων.


Η γενική μας προσέγγιση στις Γενικές Συνελεύσεις που συμμετέχουμε διαμορφώνεται από τις ακόλουθες αρχές:


Αρχή 1: Είμαστε συνεργάτες στις εταιρείες που επενδύουμε


Η 3KIP έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε καλές εταιρείες που θα αναπτυχθούν και θα ευδοκιμήσουν με την πάροδο του χρόνου. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πρόσωπα που διευθύνουν την εταιρεία. Επιθυμία μας είναι να έχουν μία επαρκή θητεία και να μας αντιμετωπίζουν ως συνεργάτες και με ακεραιότητα. Οι άνθρωποι και η εμπιστοσύνη παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής μας. Ιδανικά, θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με πρόσωπα που μας εμπνέουν. Επομένως, δίνουμε έμφαση στον τρόπο συμπεριφοράς των ηγετών των εταιρειών και τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα.


Αρχή 2: Ακτιβισμός


Όπως σημειώσαμε στην αρχή 1, είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές και επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας. Δεν επιδιώκουμε και αποφεύγουμε τη σύγκρουση με τις διοικήσεις των εταιρειών. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περιπτώσεις, όπου οι καταστάσεις εξελίσσονται διαφορετικά από το επιθυμητό, λόγω αλλαγών στη διοίκηση ή και  άλλων λόγων. Σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις θα υπερασπιστούμε και θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μεριδιούχων μας.


Αρχή 3: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επενδυτικών μας θέσεων


Η επενδυτική ομάδα παρακολουθεί τις επενδυτικές μας θέσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα. Έχουμε μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, ωστόσο δίνουμε προσοχή στα περιοδικά οικονομικά αποτελέσματα. Αναμένουμε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των μετόχων, να σχεδιάζονται με βάση την καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων και να συνάδουν με την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργεί και να είναι ανταγωνιστική στο μέλλον.Αρχή 4: Ενσωμάτωση κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ - ESG)


Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια ΠΚΔ αυξάνονται σταθερά στο παγκόσμιο οικοσύστημα. Παρόλο που οι γνώσεις και οι προοπτικές σχετικά με τις προτάσεις ΠΚΔ συνεχίζουν να εξελίσσονται, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν θετικές οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση αυτών των κριτηρίων τόσο στη διαδικασία επιλογής όσο και στη λήψη των σωστών αποφάσεων όταν αυτά τα ζητήματα τίθενται σε Γενικές Συνελεύσεις με τη μορφή προτάσεων των μετόχων.


Στην ιδανική περίπτωση, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των εταιρειών που επιλέγουμε και επενδύουμε εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Αναγνωρίζουμε ότι ο μηχανισμός πρότασης μετόχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη στόχων που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εταιρείας. Πολλές φορές ο περίπλοκος χαρακτήρας των προτάσεων ΠΚΔ και η ανάγκη λήψης αποφάσεων σε θέματα που είναι συχνά ασαφή, συνεπάγονται ότι δεν υπάρχει προσέγγιση που να εξυπηρετεί όλες τις πλευρές, όπως , η αμοιβή της διοίκησης των εταιρειών. Επιπλέον, ο αριθμός των ελληνικών μετοχών που διαπραγματεύονται έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αυστηροί, αλλιώς ενδέχεται να καταλήξουμε με περιορισμένο αριθμό εταιρειών.


Πιστεύουμε ότι μια αυστηρή αναλυτική διαδικασία πρέπει να προηγείται των αποφάσεων ψηφοφορίας για αυτά τα περίπλοκα και συχνά άγνωστα θέματα. Ως εκ τούτου, έχουμε αρχίσει να αφιερώνουμε πόρους και δυνατότητες στις δραστηριότητες ψηφοφορίας και διαχείρισης. Βλέπουμε επίσης την ανάγκη διαχωρισμού των προτάσεων υψηλής και χαμηλής ποιότητας, προκειμένου να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε την αξία των μετόχων, υποστηρίζοντας αποφάσεις που εξυπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των εταιριών και καταψηφίζοντας αυτές που δεν τα εξυπηρετούν. Η αποτυχία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών πριν από την ψηφοφορία μπορεί να σημαίνει ότι αγνοούμε έναν ουσιώδη κίνδυνο ή ζήτημα και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αξία. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη βάση αυτών των προτάσεων και προσπαθούμε να αλληλεπιδράσουμε με τη διοίκηση ή άλλους μετόχους συμβάλλοντας σε βελτιωμένες προτάσεις.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ