Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων και Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών

Η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. πέρα από την πολυετή ενασχόλησή της με τη διαχείριση ελληνικών και ξένων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, παρέχει επιπλέον και τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, των επενδυτικών συμβουλών και  της λήψης & διαβίβασης εντολών.

 

Η υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας μας και στο πλαίσιο των εντολών των πελατών της, ιδιωτών ή επαγγελματιών, των χαρτοφυλακίων τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή μέσα χρηματαγοράς). Εμπεριέχει τον προσδιορισμό του προφίλ του πελάτη ανάλογα με  τη γνώση και εμπειρία στις αγορές, την  ανοχή του στον κίνδυνο, την οικονομική του κατάσταση και τις επιδιώξεις του.

 

Η υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών παρέχεται ανάλογα με τους επενδυτικούς στόχους, τις γνώσεις και την εμπειρία τα χρηματοοικονομικά μέσα, την χρηματοοικονομική κατάσταση, και την ανοχή στον κίνδυνο ακολουθώντας την διαδικασία που επιβάλλει η Οδηγία MiFID II για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του επενδυτή. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένα στελέχη της 3K Investment Partners, τα οποία  συμβουλεύουν τους πελάτες κατά το σχεδιασμό και την κατάρτιση της επένδυσης.

 

Με την εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών της Εταιρείας μας, οι ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές ανάγκες και προσδοκίες κάθε υποψήφιου επενδυτή «μεταφράζονται» και οδηγούν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση χαρτοφυλακίου, το οποίο, εφόσον διαμορφωθεί, παρακολουθείται και αναπροσαρμόζεται τακτικά. Τα δε χρηματοπιστωτικά μέσα που απαρτίζουν κάθε χαρτοφυλάκιο, επιλέγονται από τα στελέχη της Εταιρείας μας μέσα από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων σε γεωγραφικό και κλαδικό επίπεδο και με αυστηρά κριτήρια επιλογής, ενώ η διαμόρφωση και διαχείριση κάθε χαρτοφυλακίου λαμβάνει χώρα πάντα με γνώμονα τις γνώσεις, την εμπειρία, την χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους κάθε επενδυτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και για ραντεβού, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έλθει σε επικοινωνία με τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας μας, καλώντας στο τηλέφωνο 210 7419890.

 

 

Πακέτο Προσυμβατικής Ενημέρωσης για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών