Πολιτική Βιωσιμότητας και Υπεύθυνης Επενδυτικής

 

Κάθε εταιρία ανεξάρτητα από το μέγεθός της έχει αναλογική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Στην 3ΚΙP οι αξίες μας παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος για την εκπλήρωση της αποστολής μας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η βιωσιμότητα αποτελούν μέρος της διαχρονικής δέσμευσης της εταιρίας να συμβάλλει με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο συμβάλλοντας στην δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους της σε βάθος χρόνου.

Η πολιτική βιωσιμότητας και υπεύθυνης επενδυτικής που έχει υιοθετήσει η 3ΚΙP υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα :

 • Διαδικασία και φύλλο αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων (double materiality) για την εταιρία και τους συμ-μετόχους της
 • Οδηγό εφαρμογής κριτηρίων βιωσιμότητας στην αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών

 

Eισαγωγή

Στην 3ΚΙP κάθε επένδυση έχει αξία. Για τον σκοπό αυτό ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης που αναπτύσσεται “Bottom – Up” με ιδιαίτερη έμφαση στα «θεμελιώδη» των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε και πιο συγκεκριμένα :

 • στην διοίκηση της εταιρίας
 • στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία
 • στην δυνατότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη (earning power) σε βάθος χρόνου και
 • στην τιμή που διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρίας (value for money)

Από το Μάρτιο του 2021, οι πολιτικές της εταιρίας εναρμονίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕU Sustainable Finance Reporting Directive, το EU Climate Change Taxonomy) και τις ειδικότερες προδιαγραφές που αφορούν την ενσωμάτωση κριτηρίων αξιολόγησης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και σχεδιασμού νέων προϊόντων την παροχή επενδυτικών συμβουλών, καθώς και την σχετική ενημέρωση των επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική βιωσιμότητας (εκδοθείσας τον Μάρτιο του.2021) αναθεωρείται με την 2η έκδοση και τα παρακάτω περιεχόμενα :

Δήλωση Δέσμευσης

Οι αρχές της 3ΚΙP, όπως έχουν ήδη εκφρασθεί από τους μετόχους και το σύνολο της Διοίκησης και των εργαζομένων της, περιλαμβάνουν το καθήκον να λειτουργούμε προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των πελατών και των ωφελούμενων από τις δραστηριότητές μας. Αναγνωρίζοντας την σημασία υιοθέτησης «Κανόνων» για την ικανοποίηση της αποστολής αυτής αποφασίζουμε την αξιοποίηση της διεθνούς πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για Υπεύθυνες Επενδύσεις (UN PRI) και δηλώνουμε την δέσμευσή μας να ακολουθούμε εθελοντικά τους «Κανόνες»  αυτούς για την ενσωμάτωση σχετικών κριτηρίων στην στρατηγική μας και στην λήψη των αποφάσεών μας, δίνοντας προτεραιότητα στα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα και την εταιρική διακυβέρνηση΄. Σκοπός μας είναι η διασφάλιση βιώσιμων αποδόσεων και η συμβολή μας σε ζητήματα που αφορούν τους επενδυτές αλλά και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

 

Σκοπός & Στόχοι

Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, όπως και η καταπολέμηση της διαφθοράς, συνιστούν βασικούς παράγοντες οικονομικής ευημερίας και βιωσιμότητας στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Η 3ΚΙP λειτουργεί, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά επιδιώκει πέραν αυτών, την εκπλήρωση της αποστολής της με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και όλων όσων επηρεάζονται από την λειτουργία της.

H πολιτική Βιωσιμότητας μετονομάζεται σε «Πολιτική Βιωσιμότητας και Υπεύθυνων Επενδύσεων» της 3 KIP και περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους πρόσθετα κεφάλαια :

- Σκοπός και στόχοι : Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των επενδύσεών μας να δημιουργούν αξία για τους συμ-μετόχους μας σε βάθος χρόνου αλλά και για την κοινωνία συνολικά επενδύοντας σε ένα καλύτερο –και πιο ανθρώπινο- μέλλον.

Ο άνθρωπος και η ποιότητα ζωής στο παρόν αλλά και στο μέλλον είναι η βασική αποστολή μας και μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μίας πιο ολιστικής (ενιαίας και ολοκληρωμένης) αξιολόγησης των επενδυτικών αποφάσεων και επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων λειτουργεί συμπληρωματικά στο υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης των Επενδύσεων και στις συναφείς πολιτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρία.

 

Πεδίο εφαρμογής

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής συνδέεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνει στις σχετικές με την δημοσιοποίηση των πληροφοριών για την βιωσιμότητα ενσωματώνει σε συναφείς οδηγίες (βλ. σχετικά Παράρτημα).

Η 3ΚΙP επιδιώκει μέσω της υλοποίησης της πολιτικής Βιωσιμότητας και Υπεύθυνων Επενδύσεων να συμβάλλει ενεργά, στο βαθμό που της αναλογεί, στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση σε μία συμπεριληπτική και χωρίς εξάρτηση από τον άνθρακα οικονομία.

Την ευθύνη εφαρμογής της πολιτικής αυτής έχει το Δ.Σ. της Εταιρίας, το οποίο αξιολογεί ετησίως τα αποτελέσματά της. Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής αυτής αναλαμβάνει το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τους συμμετόχους της Εταιρίας.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που εκ του διττού της ρόλου ασκεί η εταιρία τόσο ως σύμβουλος επενδύσεων, όσο και ως διαχειριστής ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων.

Η εταιρία επικοινωνεί την πολιτική της σε όλους τους συμ-μετόχους της και συνεργάζεται με τους πελάτες της αλλά και τους συνεργάτες της σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. Επίσης συμμετέχει σε ενέργειες ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κριτηρίων βιωσιμότητας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των αποδόσεών τους.

 

Βασικές αρχές

Η εφαρμογή της πολιτικής βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων ξεκινάει από το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και επεκτείνεται στην σφαίρα επιρροής της δηλαδή τους συμ-μετόχους της εταιρίας, άτομα και ομάδες ατόμων που επηρεάζονται ή επηρεάζουν την δραστηριότητα της εταιρίας.

Οι βασικές αρχές για την εφαρμογή της πολιτικής Βιωσιμότητας και Υπεύθυνων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες :

- Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και  ενδυναμώνοντας την συμμετοχή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής και στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας. (βλ. σχετικά Πολιτική για Α.Δ. και Κίνητρα Απόδοσης)

- Χρησιμοποιούμε κριτήρια στάθμισης και ιεράρχησης των ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας (sustainability factors) με τα οποία λαμβάνουμε αποφάσεις. (βλ. σχετικά Διαδικασία Αξιολόγησης Βιωσιμότητας και Υπεύθυνων Επενδύσεων)

- Δίνουμε έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση και κυρίως σε θέματα διαφάνειας και  λογοδοσίας συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την εταιρική βιωσιμότητα

- Υποστηρίζουμε την κανονιστική συμμόρφωση και την έγκαιρη προσαρμογή στα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα στην δημοσιοποίηση και τον έλεγχο των εταιρικών πληροφοριών που αφορούν ουσιώδη θέματα για την εταιρική βιωσιμότητα.

- Επενδύουμε στη συλλογική δράση και στη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, φορείς και κυρίως συμ-μετόχους για την προώθηση και καθιέρωση των αρχών της βιωσιμότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Δημιουργούμε πρόσθετη αξία με νέα προϊόντα, πρωτοβουλίες και κοινωνικές επενδύσεις.

- Επιδιώκουμε την σύμπραξη και την έμπρακτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών εφαρμόζοντας συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση τους. 

 

Προτεραιότητες και έλεγχος κινδύνου  

Η πολιτική βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων έχει διττό χαρακτήρα :

- να μειώσει την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικού αντικτύπου από την δραστηριότητα της εταιρίας,

- να αυξήσει την πιθανότητα θετικού αντικτύπου και αξίας για τους μετόχους και τους συμ-μετόχους της δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως αυτά ορίζονται ήδη από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά και όπως θα οριστούν με μελλοντικές οδηγίες από τα αρμόδια όργανα.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής μας εξασφαλίζεται με την ανάπτυξη στοχευμένων συστημάτων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σύμφωνων με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς πληροφοριών σχετικών με την βιωσιμότητα και το κανονιστικό πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  σχετικά με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση πληροφοριών  που αφορούν την επίδραση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλους βασικούς παράγοντες βιωσιμότητας (Sustainability factors). Για την επιλογή και την στάθμιση των κριτηρίων βιωσιμότητας, η εταιρία έχει υιοθετήσει και ακολουθεί :

-τις αρχές της εθελοντικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για την υπεύθυνες επενδύσεις, UN PRI (βλ. Παράρτημα της Πολιτικής για τις βασικές αρχές),

- το διεθνές πρότυπο SASB για την κατάταξη και στάθμιση των θεμάτων βιωσιμότητας κατά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα και

- τις συστάσεις του οργανισμού ΕFRAG για την αξιολόγηση των εταιρικών πληροφοριών που αφορούν (α) την περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, (β) της στρατηγικής που ακολουθούν για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με ουδιώδη θέματα βιωσιμότητας και (γ) τον βαθμό συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της διαφορετικότητας (EU NFRD 2014). Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται συμπληρωματικά και η δήλωση των εταιριών σχετικά με την συμμόρφωσή τους στο Άρθρο 8 του κανονιστικού νόμου για την Ταξινομία της Κλιματικής Αλλαγής.

 

Η εταιρία αναγνωρίζει την σημασία της ανάληψης συλλογικής δράσης ως βασικό εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής αυτής και συνεργάζεται με το  Εθνικό Δίκτυο ΕΚΕ, CSR Hellas (www.csrhellas.org) με σκοπό να προωθήσει ευρύτερα τις αρχές της βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, στο επενδυτικό κοινό αλλά και σε άλλους κύριους συμμέτοχους, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας για την εταιρία (βλ. σχετικά περιεχόμενα) και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, τα συνολικά αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην ενημέρωση προς τους πελάτες και συμμετόχους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας,

Κάθε νέος ή νέα εργαζόμενη που προσλαμβάνεται στην εταιρία ενημερώνεται για την πολιτική αυτή κατά την πρόσληψή του. Η εταιρία διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εφαρμογή της πολιτικής βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων.

 

Κριτήρια και Μέσα Υλοποίησης

Το σύστημα αξιολόγησης των εταιριών, που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ατομικά και συλλογικά χαρτοφυλάκια καθώς και αυτών που προτείνει στους πελάτες της κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, συνδέεται με κριτήρια κλαδικά (κλάδος και χώρα που δραστηριοποιείται), ποιοτικά και ποσοτικά. Σημαντικό κριτήριο στάθμισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης αποτελούν οι  ορθές πρακτικές διακυβέρνησης της εταιρικής βιωσιμότητας,καθώς και η ενσωμάτωση της αρχή της προφύλαξης, δηλαδή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», ώστε να μην βλάπτονται σημαντικά ούτε ο περιβαλλοντικός ούτε ο κοινωνικός στόχος. Το πλαίσιο αναφοράς κλαδικής προσέγγισης που χρησιμοποιεί η εταιρία βασίζεται στα διεθνή πρότυπα SASB, τα οποία είναι αφενός εναρμονισμένα με τις αρχές  της Task Force for Climate-related Financial Disclosures, αφετέρου έχουν ήδη συνδεθεί με τα International Financial Reporting Standards .   

 

Συναφείς Πολιτικές

Για την εκπλήρωση του σκοπού της και στο πλαίσιο τήρησης υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, η 3KIP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις ακόλουθες πολιτικές (παρατίθενται ενδεικτικά):

 • Κώδικας Συμπεριφοράς Αρμόδιων Προσώπων
 • Whistleblower Policy
 • Pre-employment screening
 • Gift entertainments & Ant bribery Policy
 • Πολιτική Αποδοχών
 • GDPR Policy (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών).
 • Πολιτική για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής και Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

 

Πολιτική Βιωσιμότητας και Υπεύθυνης Επενδυτικής.pdf