3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου Ε (Εκθέσεις Διαχειριστών)