Picture for category Οι βιώσιμες επενδύσεις στο επίκεντρο της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων

Οι βιώσιμες επενδύσεις στο επίκεντρο της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων

Στις διεθνείς αγορές γίνεται όλο και πιο ισχυρή η πεποίθηση ότι το οικονομικό όφελος από τις επενδύσεις αυξάνεται όταν συνδέεται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης (ESG factors). Αυτή η προσέγγιση κατά την οποία στη  λήψη των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης έχει καθιερωθεί με τον όρο “Responsible Investing”, «Βιώσιμες επενδύσεις» ή και «Υπεύθυνες επενδύσεις».

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνονται τόσο σε πλήθος, όσο και σε προσέλκυση κεφαλαίων, οι επενδυτικές στρατηγικές που προσδιορίζονται ως “Responsible Investments”. Η προσαρμογή των διαχειριστών κεφαλαίων σε κανόνες που συνάδουν με τη βιωσιμότητα και τους στόχους της, όπως έχουν θεσμοθετηθεί από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνει υποχρεωτικό χαρακτήρα και από άποψη κανονιστικής συμμόρφωσης. Άλλωστε, η ροπή του κεφαλαίου διεθνώς προς βιώσιμες επενδύσεις, καθιστά επιτακτική τη δημιουργία και λειτουργία βιώσιμων επενδυτικών στρατηγικών, όχι μόνο λόγω συμμόρφωσης με το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο, αλλά κυρίως ως προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και εμπορικής επιτυχίας για τους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων.

Από αμιγώς επενδυτικής άποψης οι βιώσιμες επενδύσεις δεν είναι μια ηθικολογική δέσμευση και στάση, αλλά έχει ουσιαστικό οικονομικό νόημα και υπόβαθρο. Δεδομένης της θεμελιώδους οικονομικής σημασίας που έχουν η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της διαφάνειας και των θεσμών, η επένδυση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν ένα απτό οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα, ο κολοσσιαίες επενδύσεις για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, τη διαχείριση των αποβλήτων,  τη διανομή και την αποθήκευση της ενέργειας, δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων και κέρδους.

Άλλωστε, οι βιώσιμες επενδύσεις αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κίνδυνου και στον εντοπισμό νέων ευκαιριών, εμπλουτίζοντας τα ήδη υπάρχοντα επενδυτικά κριτήρια με παράγοντες που έχουν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια η προσέγγιση Responsible Investing στοχεύει στη μεγιστοποίηση των οικονομικών επιδόσεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι παράγοντες ESG (περιβαλλοντικοί – κοινωνικοί – χρηστής διακυβέρνησης) έχουν και θεμελιώδη σημασία για την επίτευξή της οικονομικής ευρωστίας.

Οι γενικότερες προκλήσεις της εποχής μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την υγεία, το δημογραφικό πρόβλημα και τη διαχείριση της οικονομικής και πολιτικής ισχύος, για να αναφέρουμε μόνο κάποιους από τους πολλούς τομείς που εντάσσονται στα ενδιαφέροντα του Responsible Investing, συν-δημιουργούν νέα οικονομικά και καταναλωτικά πρότυπα και ανοίγουν νέους τεχνολογικούς ορίζοντες. Συνεπώς, η κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων ή αλλιώς η διενέργεια επενδύσεων δεν οφείλει να ακολουθεί και να εφαρμόζει αυτές τις τάσεις μόνο για λόγους «ηθικής τάξεως», αλλά και οφείλει να επιτύχει αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων με καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Για παράδειγμα, εταιρείες που αναπτύσσουν και εμπορεύονται προϊόντα εξοικονομώντας ενέργεια, όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά παράλληλα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μειώνοντας το κόστος τους και αυξάνοντας τη συνολική αξία τους. Προφανώς αυτό καθιστά την εταιρεία μία πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή. Παρομοίως, μια εταιρεία εντάσεως εργασίας, που για παράδειγμα εξορύσσει μεταλλεύματα και λαμβάνει μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των εργαζομένων, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, που θα μπορούσαν εκτός των τραγικών ανθρώπινων απωλειών να επιφέρουν μεγάλο κόστος επισκευών ή και ακόμα αναστολή της λειτουργίας και μεγάλη οικονομική ζημία. Άρα η επένδυση σε αυτή  την εταιρεία δεν έχει μόνο ηθικό έρεισμα, αλλά και προφανή οικονομικά οφέλη.

Αντίστοιχα, οι εταιρείες που τηρούν αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και διακυβέρνησης, δημοσιοποιούν και ελέγχουν τις αμοιβές των ανωτέρων στελεχών τους, λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων, καθίστανται πιο ελκυστικές στους επενδυτές.

Πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κοινώς αποδεκτή η αντίληψη ότι η προσέγγιση Responsible Investing λειτουργεί επ’ ωφελεία των επενδυτών, καθώς προλαμβάνει κινδύνους και αξιοποιεί ευκαιρίες που βελτιώνουν τη συνολική μακροπρόθεσμη απόδοση των χαρτοφυλακίων, ενώ αυξάνουν το βαθμό διαφάνειας και αποτρέπουν αποφάσεις, που αποσκοπούν σε «γρήγορα» κέρδη σε βάρος της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας.

Η προσέγγιση Responsible Investing πραγματώνεται στη 3K Investment Partners μέσω της διάθεσης αντίστοιχων αμοιβαίων κεφαλαίων της NN Investment Partners (NNIP), αλλά και της υιοθέτησης κανόνων βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων που αφορούν στα υπό τη διαχείριση της κεφάλαια.

Στη 3K Investment Partners έχουμε την πεποίθηση ότι ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, όπως και η καταπολέμηση της διαφθοράς, συνιστούν βασικούς παράγοντες οικονομικής ευημερίας και βιωσιμότητας στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Η λειτουργία μας είναι σύμφωνη με τις αρχές και τα πρότυπα που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά επιδιώκει πέραν αυτών, την εκπλήρωση της αποστολής της με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και όλων όσων επηρεάζονται από την λειτουργία της.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο

 

Reusable photo created by freepik - www.freepik.com