Καλώς Ήρθατε στην 3Κ Investment Partners

Η 3K Investment Partners είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα διαφορετικών τύπων αμοιβαίων κεφαλαίων, που καλύπτει όλους τους επενδυτικούς προσανατολισμούς, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας


  Η ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. μετονομάστηκε σε 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε αλλαγή της επωνυμίας της σε «3K INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο “3K INVESTMENT PARTNERS” προχώρησε η «ING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» *

Η 3K Investment Partners συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την ING Investment Partners στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ της ING IM με έδρα το Λουξεμβούργο και θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα 3 Ελληνικά Αμοιβαία της Κεφάλαια. Συνολικά, η αλλαγή επωνυμίας δε επιφέρει μεταβολές στη λειτουργία της εταιρείας, η οποία διατηρεί την προσήλωσή της στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

*Η επωνυμία της εταιρείας μεταβλήθηκε με βάση την υπ’ αρ. 233/9-01-2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 8165/23-01-2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/01/2015 με αριθμό καταχώρησης 296427. Τα λοιπά στοιχεία της Εταιρίας (ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, έδρα και λοιπά νομικά στοιχεία) παραμένουν ως έχουν.

Μόλις κλείσετε την παρούσα ενημέρωση, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα ιστοσελίδα της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.