Σύμπραξη στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση & στην αξιολόγηση της στρατηγικής βιωσιμότητας

Σύμπραξη με το ανθρώπινο δυναμικό στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση της στρατηγικής βιωσιμότητας και υπεύθυνων επενδύσεων

Ποιά είναι η δράση της 3KIP

colaboration-with-business-item-1
  • Επένδυση σε νέες δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα
  • Εκπαίδευσης προσωπικού 
  • Συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εργασίας (task forces)
  • Συμμετοχή σε συναφείς εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις
  • Συμμετοχή και ψήφιση θεμάτων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων

H ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σε θέματα βιωσιμότητας και σε επίπεδο αρχών και κανονιστικής συμμόρφωσης και σε επίπεδο επιστημονικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και την σύμπραξη με την Διοίκηση της εταιρίας στην υλοποίηση της στρατηγικής της είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

 

Σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες η εταιρεία σχεδίασε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και βελτίωσης υφιστάμενων δεξιοτήτων σχετικών με την βιωσιμότητα και τα ουσιώδη θέματα που κατά προτεραιότητα θα αντιμετωπίσει η εταιρία από την αποστολή και στον σκοπό της. (Active learning program 5 στελέχη x ώρες εκπαίδευσης) 

 

Σχετικές εκπαιδεύσεις οργανώθηκαν και για τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων και στην υιοθέτηση στρατηγικών στόχων για το 2030.

 

Η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων καταγράφεται με ποσοτικά και ποιοτικό δεδομένα στο πλαίσιο της αποτίμησης της συνολικής επένδυσης της εταιρίας για την βιωσιμότητα και συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια ενημέρωση της Διοίκησης προς τους Μετόχους και τους Συμμετόχους.