Picture for category Market Express: Εμπιστοσύνη στις μεταρρυθμίσεις στην Κίνα

Market Express: Εμπιστοσύνη στις μεταρρυθμίσεις στην Κίνα

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της Κίνας σταδιακά μετακινείται από τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και την παροχή πιστώσεων προς την εσωτερική κατανάλωση. Η ενίσχυση της κατανάλωσης παρουσιάζεται ακμαία, υπό τη στήριξη της μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων και τη δύναμη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η σε εξέλιξη αστυφιλία, που αποτελεί ένα παράγοντα που επενεργεί θετικά και μακροχρόνια στην ενίσχυση της κατανάλωσης, συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την κάμψη των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία και διατηρεί λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο μιας απότομης κάμψης στην αγορά του real estate.

 

Η βασικοί πολιτικοί στόχοι της Κίνας μετά το 19ο  συνέδριο

Πρόσφατα ο στρατηγικός αναλυτής αναδυομένων αγορών της NN Investment Partners, Maarten Jan Bakkum, επισκέφθηκε τη χώρα, προκειμένου να συνομιλήσει με κυβερνητικούς και κομματικούς αξιωματούχους για τους κύριους στόχους της πολιτικής, όπως διαμορφώθηκαν μετά το 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού κόμματος. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά του συμπεράσματα.

Πρόσφατα έχει γίνει στροφή του ενδιαφέροντος από μια ανάπτυξη υψηλών ρυθμών στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας. Η «υψηλή ποιότητα» υποδηλώνει την οικονομική ανάπτυξη με λιγότερες χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες, με λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και με πιο ευρεία κατανομή του εισοδήματος. Η στρατηγική της μεγιστοποίησης της ανάπτυξης, που ίσχυσε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες είναι πλέον παρελθόν, αλλά παράλληλα η ανοχή για ρυθμούς ανάπτυξης υπό του 6% κατά τα προσεχή έτη είναι ελάχιστη. Η συγκρότηση της ανάπτυξης συνεχίζει να αλλάζει ραγδαία με τη βαρύτητα της οικιακής κατανάλωσης να ενισχύεται, αν και ήδη καταλαμβάνει κάτι περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν).
Η αύξηση της παραγωγικότητας αντιμετωπίζεται ως ο μελλοντικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, αντικαθιστώντας τη δημιουργία βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας που απαιτεί συνεχώς αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση. Κατά τα περασμένα τέσσερα έτη έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση του αδρανούς παραγωγικού δυναμικού. Μετά την επίλυση αυτού του προβλήματος, οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις υπό κρατικό έλεγχο, αφορούν την πιο αποδοτική χρήση του δημοσίου χρήματος. Οι κινεζικές Αρχές στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, μέσω πιο αποδοτικής λειτουργίας και της χρήσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε δομές μεικτής (δημόσιο και ιδιωτικός τομέας) ιδιοκτησίας. Επιπλέον, αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για την καινοτομία, την εκπαίδευση και την προσέλκυση ικανού εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό, προκειμένου να έχουν άμεσα οφέλη στην τεχνολογική βελτίωση. Παράλληλα έχει γίνει πρόοδος στην επαγγελματική κινητικότητα, στην φιλική προς της επιχειρηματικότητα νομοθεσία και στις κρατικές απαιτήσεις (αν και τα στοιχεία ως προς αυτές είναι μη επαρκή), στα δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας και στη βελτίωση του δικαίου. Η κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν είναι άλλος από την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των πιο καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων κλάδων.

Η μεγάλη αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης (χρηματοοικονομική μόχλευση) δεν είναι απαραίτητη ή και επιθυμητή, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Κατά τα τελευταία έτη η αύξηση της μόχλευσης μειώθηκε αισθητά, ενώ τα προηγούμενα 2 τρίμηνα δεν αυξήθηκε καθόλου. Εκτός από την περιστολή της πιστωτικής επέκτασης, οι κινέζικες αρχές προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της δανειακής επιβάρυνσης βοηθώντας τις καταχρεωμένες κρατικές εταιρείες να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση επί των κεφαλαίων τους. Μέχρι τώρα κατά το τρέχον έτος οι κρατικές εταιρείες ήταν ικανές να αποπληρώσουν το χρέος τους μέσω της αυξημένης κερδοφορίας.

Η ραγδαία αύξηση της αστυφιλίας συνεχίζεται, παρά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές προς τις πόλεις, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κύμα αστυφιλίας ως μία βασική μέθοδος αύξησης της κατανάλωσης. Η αστυφιλία τροφοδοτεί τη ζήτηση για real estate και διατηρεί υψηλά τις επενδύσεις για υποδομές.

Η προσοχή των προηγούμενων ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και στην  ενεργειακή απόδοση, ήδη αποφέρει καρπούς, όπως διαπιστώσαμε στο Πεκίνο. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά πιο καθαρή σε σχέση με παλαιότερες επισκέψεις.  Ωστόσο, η φιλοδοξίες είναι υψηλές, καθώς ήταν κοινό θέμα σε κάθε παρουσίαση στην οποία λάβαμε μέρος. Απτό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση όλα τα λεωφορεία, σε ολόκληρη τη χώρα να κινούνται με ηλεκτρισμό έως και το 2020.

Η κατανομή του εισοδήματος βελτιώνεται, γεγονός που είναι ορατό στα στατιστικά που εκδίδει η ίδια η Κίνα, αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). Η βελτίωση αποδίδεται  στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, στις μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς  και στα ευμεγέθη προγράμματα επιχορηγήσεων στις αγροτικές περιοχές. Η χαμηλότερη σε σχέση με το παρελθόν ανισότητα ήταν η κύρια αιτία της βελτίωσης της οικιακής κατανάλωσης και του ανοδικού κύματος του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται. Στις τοπικές κυβερνήσεις επιβάλλεται αυστηρότερη πειθαρχεία. Τα κίνητρα προς τους αξιωματούχους των επαρχιών και των πόλεων μεταβάλλονται, καθώς έως το 2013 αξιολογούνταν μόνο ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης και το μόνο μέλημά τους ήταν η επίτευξη των στόχων οικονομικής μεγέθυνσης. Η κεντρική κυβέρνηση πλέον θέτει στόχους, ίσως και πιο εμφατικά, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ευρωστία και την κατανομή του εισοδήματος. Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση  θα κατευθυνθεί προς τους άμεσους φόρους προκειμένου να επηρεάσει την κατανάλωση. Παράδειγμα αποτελεί ο εθνικός φόρος επί της περιουσίας, ο οποίος συζητείται επί δεκαετίες και φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών της υλοποίησής του.

Η πρωτοβουλία “Belt-and-Road” (στρατηγική για την προώθηση της συνεργασίας των ευρασιατικών χωρών με επίκεντρο την Κίνα) είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα απλό πρόσχημα για τη χρησιμοποίηση του αδρανούς βιομηχανικού δυναμικού της Κίνας. Είναι επίσης μία στρατηγική για τη διασφάλιση  των προμηθειών πρώτων υλών και της ζήτησης για κινέζικα προϊόντα. Οι αρχές της Κίνας προσεγγίζουν το πρόγραμμα “Belt-and-Road” ως ένα σύστημα παγκοσμιοποίησης, παράλληλο του ήδη υπάρχοντος που θεωρούν ότι ευνοεί κυρίως τη Δύση. Η κεντρική ιδέα είναι τελικά να θέσουν το κινέζικο renmibi ως νόμισμα διεκπεραίωσης των εμπορικών συναλλαγών και διασυνοριακών επενδυτικών έργων.
 

Έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας στην εφαρμοζόμενη πολιτική της Κίνας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, γινόταν όλο και πιο σαφές ότι η σημασία της αύξησης της κατανάλωσης στην Κίνα θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία. Οι τοπικές αρχές προσπαθούν ενεργά να αυξήσουν την κατανάλωση για να αντισταθμίσουν την αναπόφευκτη μείωση του ρυθμού επένδυσης σε πάγια. Το κύμα της αστυφιλίας και οι μικρότερες ανισότητες πρέπει να παραμείνουν σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης. Εν τω μεταξύ, η αστυφιλία θα συμβάλει στον περιορισμό της μείωσης του ρυθμού μεγέθυνσης των πάγιων επενδύσεων. Οι προσπάθειες για ελάττωση της μόχλευσης  συνεχίζονται. Αυτό αναμένεται να συμβάλει σε περαιτέρω βελτίωση της επικρατούσας αντίληψης σχετικά με τους κίνδυνο της Κίνας, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας και καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί απότομα η ροή των κινεζικών κεφαλαίων. Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στον τομέα των ακινήτων. Μέχρι στιγμής, η επιβράδυνση του κλάδουήταν διαχειρίσιμη και αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί χάρη στην υψηλή πραγματική αύξηση της ζήτησης για στέγαση, που συνδέεται με το κύμα αστυφιλίας και την αισθητή αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Ωστόσο, τα μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας παραμένουν αυστηρά και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνολικές πωλήσεις περισσότερο από ό, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Συνολικά, εμμένουμε στην άποψη μας για μια συγκρατημένη οικονομική επιβράδυνση. Ωστόσο, η επίσκεψή μας, ενέτεινε την εμπιστοσύνη μας στις πολιτικές προσπάθειες για τον χειρισμό του προβλήματος της υψηλής μόχλευσης και των προοπτικών αύξησης της κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πτωτικής απόκλισης από το σενάριό μας, που προβλέπει μέτρια επιβράδυνση είναι μάλλον χαμηλός. Προβλέπουμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί από 6,8% το 2017 σε 6,3% το 2018.

 

Ισχυρή υπεραπόδοση των κινεζικών μετοχών

Οι βελτιωμένες προσδοκίες της αγοράς σχετικά με τον κίνδυνο της Κίνας και η αυξημένη εμπιστοσύνη στην εντεινόμενη έμφαση των κινεζικών αρχών στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις αντανακλώνται στην έντονη απόδοση των κινεζικών μετοχών κατά το τρέχον έτος, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ιδιαίτερα οι μετοχές  της νέας οικονομίας στην κινεζική αγορά έχουν καταγράψει σημαντικές αποδόσεις. Το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτύου ήταν τόσο ισχυρό, ώστε ο τομέας των τεχνολογιών αποκτά γρήγορα μεγάλη σημασία σε επίπεδο παγκόσμιων αναδυόμενων αγορών. Η πληροφορική τεχνολογία αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 30% του δείκτη MSCI Emerging Markets. Αυτή η εξέλιξη μεταβάλλει την γενική αντίληψη όσον αφορά τις αναδυόμενες μετοχικές αγορές. Ενώ στο παρελθόν οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών αντιμετωπίζονταν συχνά ως δραστηριότητα σχετικά με τις πρώτες ύλες, έχουν πλέον εξελιχθεί σε ζήτημα που αφορά τις παγκόσμιες τάσεις της πληροφορικής τεχνολογίας και την κατανάλωση στην Κίνα.

 

Οι αποδόσεις των μετοχών της Κίνας  ξεπερνούν κατά πολύ τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών

 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες άρθρο