Picture for category NN IP Houseview Σεπτέμβριος 2018

NN IP Houseview Σεπτέμβριος 2018

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

 

Δεν υπάρχει ανάγκη να μειώσουμε τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά μας.

Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία υποθέτει ότι οι αγορές αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι τιμές προσαρμόζονται μόνο ως απάντηση σε νέα δεδομένα ή ειδήσεις. Κατανοούμε αυτή την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς και εστιάζουμε περίπου τις μισές ερευνητικές προσπάθειες μας στην πρόβλεψη της κατεύθυνσης των θεμελιωδών παραγόντων της αγοράς, όπως είναι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ή τα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι πολλές από τις υποκείμενες υποθέσεις της αποτελεσματικής θεωρίας της αγοράς είναι ρεαλιστικές, ούτε πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι πάντα ορθολογικοί. Επομένως, το άλλο μισό των ερευνητικών προσπαθειών μας είναι αφιερωμένο στην κατανόηση της συμπεριφοράς των επενδυτών και στην καταγραφή χαρακτηριστικών όπως τη δυναμική (το momentum), την ψυχολογία των επενδυτών ή τις τρέχουσες επενδυτικές θέσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να προβλέψουμε τη μελλοντική κατεύθυνση των αγορών.

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν άλλαξαν σημαντικά την εκτίμησή μας για τον παγκόσμιο οικονομικό κύκλο. Συνολικά, τα οικονομικά στοιχεία απέδειξαν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι κάπως παγιωμένη. Τα οικονομικά μεγέθη της Ευρώπης και των αναδυόμενων αγορών υπέστησαν μία επιβράδυνση, βοηθώντας τις αμερικανικές αγορές να υπερκεράσουν σαφώς τον υπόλοιπο κόσμο. Η τάση αυτή ενισχύθηκε και από τη στάση των επενδυτών, καθώς ο φόβος για πρόσθετους εμπορικούς δασμούς, το στρες σε ορισμένες αναδυόμενες αγορές (Τουρκία, Αργεντινή) και ο πολιτικός κίνδυνος στην Ιταλία υποστήριξαν μια στροφή προς το δολάριο ΗΠΑ και τους αμερικάνικους τίτλους. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος να μειώσουμε την έκθεση μας στον κίνδυνο, έως ότου διαπιστώσουμε επιπλέον εξασθένιση στα οικονομικά μεγέθη ή σημαντική αύξηση των πολιτικών κινδύνων.

Αυτή την εβδομάδα αυξήσαμε τις θέσεις μας σε μετοχές εταιρειών ακίνητης περιουσίας (real estate), από ουδέτερες σε ελαφρώς αυξημένες, καθώς ο κλάδος αυτός αντιδρά θετικότερα σε εποχικούς παράγοντες απ’ ό, τι άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου. Η οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης και η ζήτηση για ακίνητα εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την αύξηση της απασχόλησης και τις ισχυρές λιανικές πωλήσεις, παραμένοντας αρκετά απομονωμένη από τις αρνητικές ρητορείες για εμπορικό πόλεμο. Ταυτόχρονα, η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να προσφέρει μια ελκυστική μερισματική απόδοση

Διατηρούμε ελαφρώς μειωμένες θέσεις σε κρατικά ομόλογα. Πιστεύουμε ότι είναι πιθανό τα οικονομικά στοιχεία να ανακάμψουν κάπως μετά από μια περίοδο αδυναμίας. Παρατηρούμε επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμοι τεχνικοί μας δείκτες υποδηλώνουν ότι οι αγορές ομολόγων πλησιάζουν τις συνθήκες υπερτίμησης. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης αναστροφής. Εάν νέα οικονομικά δεδομένα ή στοιχεία για τον πληθωρισμό επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στις υποβαθμισμένες θέσεις μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Από την αρχή του έτους παρατηρήσαμε σημαντική διεύρυνση των spreads των ομολόγων. Η τάση αυτή του τρέχοντος έτους οδήγησε τα spreads των Ευρωπαϊκών ομολόγων εταιρικής διαβάθμισης και υψηλής απόδοσης (High Yield) να επανέλθουν στα επίπεδα των αρχών του 2017 και τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών (EMD) να  κινούνται στα επίπεδα των αρχών του 2016. Μολονότι η νομισματική πολιτική παραμένει πολύ χαλαρή, δεν αποτελεί πλέον θετικό παράγοντα για τα spreads, και οι χαμηλές αποτιμήσεις στην κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού την άφησαν ευάλωτη σε κρίσεις όπως την ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ. Έχουμε μια ουδέτερη στάση για τα «spreads» προς το παρόν. Παρά την χαμηλότερη αποτίμηση και τις γενικές υποστηρικτικές βασικές αρχές, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι από τους κινδύνους (αντοχή του δολαρίου, ανησυχίες για τις αναδυόμενες αγορές).

Όσον αφορά τα spreads σταθερού εισοδήματος,  προσαρμόσαμε σε ελαφρώς αυξημένες τις θέσεις μας σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης ΗΠΑ. Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τα spreads των ομολόγων, τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης Η.Π.Α. τα πάνε αρκετά καλά και έχουν την στήριξη των ισχυρών αμερικανικών θεμελιωδών μεγεθών. Από την πλευρά της δυναμικής της αγοράς, βλέπουμε ότι προκύπτει στήριξη από τo momentum, την ρευστότητα και τις εισροές.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο