Η 3Κ Investment Partners επίσημο μέλος του CSR Hellas

Το CSR Hellas, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 για τη διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μέσω συλλογικών πρωτοβουλιών και δράσεων που απευθύνονται, τόσο στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, όσο και στους συμ-μετόχους, δηλαδή επενδυτές, εργαζόμενους, κοινωνία των πολιτών, αλλά και εκπροσώπους των δημόσιων αρχών. Η CSR Hellas είναι μέλος ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού Δικτύου, του CSR Europe, που αποτελείται από 42 Ευρωπαϊκά Δίκτυα και 10.000 μέλη επιχειρήσεις και λειτουργεί με κοινή αποστολή και όραμα (Ατζέντα 2030).

Η ένταξη της 3Κ Investment Partners στο Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas σηματοδοτεί και ενισχύει την στρατηγική συνεργασίας με τους κύριους συμ-μετόχους και άλλες επιχειρήσεις στην διαδικασία προώθησης και ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην λειτουργία των Ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες που θέτει και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιωσιμότητα.

Με την συμμετοχή μας στο Εθνικό Δίκτυο ΕΚΕ, CSR Hellas (www.csrhellas.org) ενισχύουμε τον αντίκτυπο της επικοινωνίας μας προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, αλλά και τις επιχειρήσεις και προωθούμε την σωστή ενημέρωση, την ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από την εφαρμογή καλών πρακτικών, διεθνών προτύπων και Ευρωπαϊκών οδηγιών και πρωτοβουλιών σχετικών με την βιωσιμότητα.