Στρατηγική Βιωσιμότητας - Προτεραιότητες και Στόχοι

Στρατηγική της 3Κ Investment Partners είναι να δημιουργεί αξία προσφέροντας αποδοτικές, υπεύθυνες και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της.

Η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι βασικό συστατικό της αποστολής και της στρατηγικής της εταιρίας, η οποία διασφαλίζεται από την σύμπραξη και την συνεργασία με τους πελάτες και τους κύριους συμμετόχους της. 

Με συνεχή διαβούλευση και συνεργασία αναγνωρίζονται τα ουσιώδη θέματα για την 3ΚIP και τους συμμετόχους της και αξιοποιούνται ως πυξίδα για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων στην στρατηγική της.

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας είναι η πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων της 3KIP  που στηρίζεται στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων και κριτηρίων βιωσιμότητας στην λήψη αποφάσεων και την διαχείριση των επενδύσεων. (UN Principles for Responsible Investment-UN PRI  Sustainable Finance Reporting Regulation-SFDR)

Η 3ΚΙP αναγνωρίζει ως κύριους συμμετόχους στην υλοποίηση της στρατηγικής της τους εργαζόμενους και τους μετόχους της, τους πελάτες και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται για την δημιουργία επενδυτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις βιώσιμων και αποδοτικών επενδύσεων.

Η συλλογική δράση για την προώθηση και καθιέρωση της βιωσιμότητας και των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην λειτουργία και στην λήψη αποφάσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα αποτελεί συνειδητή επιλογή και επένδυση της  3KIP στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της. 

Η 3K Investment Partners επίσημο μέλος της CSR Hellas

 

Προτεραιότητες και Στόχοι 2022 – 2030

Αναγνωρίζοντας ως ουσιώδη θέματα από την διαβούλευση με τους συμ-μετόχους της 3KIP μεταξύ άλλων τα :

  • Yπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση επενδυτικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Εμπλοκή και συμμετοχή εργαζομένων και κύριων συμμετόχων 
  • Διασφάλιση και ενίσχυση της υπευθυνότητας στην εταιρική διακυβέρνηση

Η 3KIP υλοποιεί πρόγραμμα δράσης 3ετούς διάρκειας (2021 – 2024) για την επίτευξη των στόχων :

Ενσωμάτωση Κριτηρίων Βιωσιμότητας στη Λήψη των Επενδυτικών Αποφάσεων, την ενημέρωση των πελατών και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων
   
Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συνθηκών εργασίας και εξέλιξης εργαζομένων σε σύμπραξη με τους κύριους συμμετόχους και στόχο τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
   
Εξειδίκευση κριτηρίων βιωσιμότητας σχετικών με την κλιματική αλλαγή και ενίσχυση πρωτοβουλιών προώθησης νέων προϊόντων που συμβάλλουν στην αντιμετώπισή της