Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Σύμφωνα με το νόμο, το αμοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα από ένα πρόσωπα.

Την κοινή αυτή περιουσία αναλαμβάνει να διαχειρίζεται για λογαριασμό των μεριδιούχων μία εξειδικευμένη εταιρία, η Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), επενδύοντας τα χρήματα που συγκεντρώνονται σε μία σειρά επιλεγμένων χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα , άλλα αμοιβαία κεφάλαια κ.α.), ανάλογα με τον επενδυτικό σκοπό που θέτει το κάθε αμοιβαίο κεφαλαίο. Στόχος των Διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη υπεραξίας (κέρδους) σε βάθος χρόνου, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής των μεριδίων που κατέχει ο κάθε επενδυτής και επομένως σε αύξηση της περιουσία που του αναλογεί.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων;

 
 • Το κεφάλαιό σου αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, αφού στα χρήματά του προστίθενται και τα χρήματα πολλών ακόμα, δημιουργώντας μεγάλο χρηματικό ποσό που λειτουργεί συντεταγμένα και επιτρέπει να αξιοποιούνται περισσότερες ευκαιρίες στις αγορές.
 • Τη διαχείριση του κεφαλαίου σου την αναλαμβάνουν εξειδικευμένες εταιρείες που βασίζονται σε καταρτισμένους επαγγελματίες της αγοράς με εμπειρία, εκπαίδευση και πιστοποίηση από κρατικό φορέα, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με το να πετύχουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Υπάρχει διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση ως προς το πού επενδύονται τα χρήματά σου, με ποιες χρεώσεις και με τι αποτέλεσμα.
 • Έχεις την αποκλειστική κατοχή των μεριδίων σου, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο των μεριδιούχων τους και όχι της διαχειρίστριας εταιρείας, της τράπεζας- θεματοφύλακα ή όποιου άλλου ενδιάμεσου.
 • Προσφέρουν πληθώρα επιλογών, και μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς μέσω των πολλών αμοιβαίων κεφαλαίων δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθείς σε διάφορες αγορές και σε διαφορετικής φύσεως επενδύσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και σε διαφορετικά νομίσματα.
 • Έχει θεσμική κατοχύρωση, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια διέπονται από ένα πλήρες εποπτικό πλαίσιο που προστατεύει το επενδυτικό κοινό.
 • Προσφέρουν επενδυτική ευελιξία, δεδομένου ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει καθημερινά σε αγορά και πώληση μεριδίων, καθώς και σε μεταφορά από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο. Έτσι οι επενδυτές δεν εγκλωβίζονται και μπορούν να μεταβούν σε άλλου τύπου τοποθέτηση εύκολα και απλά.

Πώς μπορώ να επενδύσω σε αμοιβαία κεφάλαια μέσω της 3K Investment Partners;

 

Η επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners είναι σχετικά απλή διαδικασία. Πριν την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σας προσκομίζουμε δωρεάν το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (άλλως ΚΙΙD –Key Investor Information Document) των αμοιβαίων κεφαλαίων που σας ενδιαφέρουν και κατόπιν αιτήματός σας • τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου • το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) • την τελευταία Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση

Στη συνέχεια συμπληρώνετε και υπογράφετε μία Αίτηση Συμμετοχής και προσκομίζετε έγγραφα που πιστοποιούν το ονοματεπώνυμό σας, το επάγγελμά σας, το Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση κατοικίας σας κ.α., όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 3691/2008 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://www.3kip-efunds.gr/

Στην Αίτηση μπορείτε να επιλέξετε τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία προτίθεστε να επενδύσετε, καθώς και να αναγράψετε το ποσό που θα επενδύσετε στο καθένα. Εκτός από την υποβολή της αίτησης και εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητάς σας, απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών επένδυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων / Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

Καλέστε μας στο 2107419890 ή στείλτε μας μήνυμα στο info@3kip.gr και ένας συνεργάτης μας θα σας κατευθύνει και θα σας βοηθήσει.

Πόσο εύκολο είναι να αποσύρω τα χρήματά μου από μία επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια;

 

Μπορείτε να εξαγοράσετε μέρος ή το σύνολο των επενδύσεών σας σε αμοιβαία κεφάλαια οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Για την εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση εξαγοράς προς την Εταιρία:

(α) σε έγχαρτη μορφή απευθείας στην Εταιρία ή μέσω των διαμεσολαβητών που αυτή έχει ορίσει, με τρόπο που καθορίζεται από την Εταιρία και ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του ή

(β) ηλεκτρονικά (η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στο πλαίσιο διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 3Κ Investment Partners «3ΚIP e-Funds» (https://www.3kip-efunds.gr/).

Η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει υποβληθεί έως τις 14:30 ώρα Ελλάδος. Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί μερική εξαγορά, θα πρέπει να προσδιορίσει στην υποβαλλόμενη αίτηση τον ακριβή αριθμό μεριδίων που επιθυμεί να εξαγορασθούν ή το ποσό της μερικής εξαγοράς.

Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Σύμφωνα με την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική της 3Κ Investment Partners η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική.

Τι είναι η καθαρή τιμή μεριδίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίο και κάθε πότε υπολογίζεται;

 

Η καθαρή τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του καθαρού ενεργητικού προς το πλήθος των ενεργών μεριδίων και υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Το καθαρό ενεργητικό είναι η συνολική αποτίμηση των στοιχείων που έχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιό του, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις του.

Πώς υπολογίζεται η τιμή συμμετοχής και η τιμής εξαγοράς σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Η τιμή συμμετοχής και η τιμή εξαγοράς είναι οι τιμές στις οποίες αγοράζονται και ρευστοποιούνται μερίδια αντιστοίχως. Η τιμή συμμετοχής προκύπτει από την καθαρή τιμή μεριδίου και προστίθεται σε αυτή ποσοστιαία προμήθεια υπέρ του δικτύου διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ΑΕΔΑΚ. Αντίστοιχα, η τιμή εξαγοράς προκύπτει από την καθαρή τιμή μεριδίου και αφαιρείται από αυτή ποσοστιαία προμήθεια υπέρ του δικτύου διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ΑΕΔΑΚ. Οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5%, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ χαμηλότερες, αναλόγως του τύπου του αμοιβαίου κεφαλαίου, του ποσού συμμετοχής/εξαγοράς και άλλων κριτηρίων. Για παράδειγμα στη 3K Investment Partners η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική.

Πώς ενημερώνομαι για την πορεία των επενδύσεων μου;

 

Η ενημέρωση για την αξία των μεριδίων μπορεί να διενεργείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων δημοσιεύονται καθημερινά στο www.3kip.gr και συνεπώς πολλαπλασιάζοντας την καθαρή τιμή των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία έχετε επενδύσει επί το πλήθος των μεριδίων που κατέχετε για κάθε ένα από αυτά γνωρίζετε κάθε ημέρα την ακριβή αξία της επένδυσής σας.
 • Ακόμα καλύτερα ανοίγοντας κωδικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 3K Investment Partners, Ε-Funds μπορείτε όποτε θέλετε να βλέπετε την τρέχουσα αξία των επενδύσεών σας, καθώς και να έχετε πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες πληροφορίες με ασφάλεια και άνεση.
 • Επιπλέον, στον ημερήσιο γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο δημοσιεύονται οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Επίσης καλώντας στο 210 7419890 μεταξύ 9π.μ και 5μ.μ. πορείτε να μιλήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών και να πληροφορηθείτε για την αξία των επενδύσεών σας.

Υπάρχει ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Στην πραγματικότητα, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν υφίσταται ελάχιστο όριο στο ποσό συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, για λόγους πρακτικούς στη 3K Investment Partners έχουμε ως ενδεικτικό ελάχιστο ποσό τα €1.000.

Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν συγκεκριμένη απόδοση;

 

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ένας γενικότερος κανόνας που ισχύει είναι ότι τα αμοιβαία κεφάλαια που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε βάθος χρόνου μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτά που ενσωματώνουν χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου. Ωστόσο, ο παράγοντας χρόνος είναι καθοριστικός για την αξιολόγηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν συγκεκριμένη απόδοση και ποικίλουν ως προς το επίπεδο κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης, αναλόγως του τύπου τους και του επενδυτικού τους στόχου.

Πώς γίνεται η επιλογή του ή των κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων;

 

Η επιλογή των κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι κάτι κοινό για όλους, καθώς διαφέρει αναλόγα με τις ανάγκες του κάθε επενδυτή. Συνεπώς, για να προσδιοριστεί ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων για ένα επενδυτή, χρειάζεται να εξεταστούν πριν την επένδυση η αντοχή στον κίνδυνο, ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας, η εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του επενδυτή, η εμπειρία του κ.α.. Αναλόγως αυτών των κριτηρίων διαμορφώνεται το κατάλληλο χαρτοφυλάκια για κάθε επενδυτή.

Επικοινωνώντας με τη 3K Investment Partners θα έρθετε σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε στις επενδύσεις που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

Με τι κόστη επιβαρύνομαι όταν επενδύω σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Η επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο, συνήθως συνοδεύεται από την καταβολή εφάπαξ προμήθειας συμμετοχής, η οποία προκύπτει από την καθαρή τιμή μεριδίου και προστίθεται σε αυτή ποσοστιαία προμήθεια υπέρ του δικτύου διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ΑΕΔΑΚ. Οι προμήθειες συμμετοχής των διαφόρων διαθέσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της 3K Investment Partners δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners. Επιπλέον, τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν έξοδα για τη διαχείρισή τους που υπολογίζονται κάθε ημέρα και περιλαμβάνονται στην καθαρή τιμή που δημοσιεύεται. Το ποσοστό των εξόδων αυτών σε ετήσια βάση ονομάζεται «Τρέχουσες επιβαρύνσεις» και είναι δημοσιευμένο στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές», τα οποία είναι διαθέσιμα στο www.3kip.gr Το μέγεθος των Τρεχουσών επιβαρύνσεων είναι ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό επί του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και διαφέρει μεταξύ των διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τι σημαίνει «υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου»;

 

Η υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας μας και στο πλαίσιο των εντολών των πελατών της, ιδιωτών ή επαγγελματιών, των χαρτοφυλακίων τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή μέσα χρηματαγοράς). Εμπεριέχει τον προσδιορισμό του προφίλ του πελάτη ανάλογα με τη γνώση και εμπειρία στις αγορές, την ανοχή του στον κίνδυνο, την οικονομική του κατάσταση και τις επιδιώξεις του.

Η υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών παρέχεται ανάλογα με τους επενδυτικούς στόχους, τις γνώσεις και την εμπειρία στα χρηματοοικονομικά μέσα, την χρηματοοικονομική κατάσταση, και την ανοχή στον κίνδυνο ακολουθώντας την διαδικασία που επιβάλλει η Οδηγία MiFID II για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας του επενδυτή. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένα στελέχη της 3K Investment Partners, τα οποία συμβουλεύουν τους πελάτες κατά το σχεδιασμό και την κατάρτιση της επένδυσης.

Υπάρχει εποπτική αρχή για τις υπηρεσίες σας;

 

Η Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.