Τι είναι οι υπεύθυνες επενδύσεις

making-the-difference-top

 

Yπεύθυνες Eπενδύσεις ορίζονται ως η στρατηγική και πρακτική ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Μέσω της πρακτικής αυτής αναγνωρίζεται ρητά η σημασία των ESG παραγόντων, καθώς και της μακροπρόθεσμης υγείας και σταθερότητας της αγοράς στο σύνολό της κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Με την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων, οι επενδυτές εξετάζουν περισσότερα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις.

Οι υπεύθυνες επενδύσεις στηρίζονται σε ένα διαφορετικό και διευρυμένο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των επενδύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη του καταρχήν κινδύνους και ευκαιρίες που μέχρι σήμερα η διερεύνηση και η αξιολόγησή τους δεν ήταν επαρκής με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων οικονομικών και φυσικών και τη μείωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων γίνεται πιο στρατηγική εξετάζοντας περισσότερες παραμέτρους σε βάθος χρόνου και αξιολογώντας τους κινδύνους και την δυνητική επίδραση στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και μέσο και μακροπρόθεσμα.

Γίνεται επίσης πιο ανθεκτική σε κινδύνους που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες όπως η πανδημία αλλά οι οποίοι έχουν σημαντική και άμεση επίδραση και στην επιχειρηματική συνέχεια και στην απόδοση των επενδύσεων.

Τέλος, γίνεται πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική σε βάθος χρόνου κατευθύνοντας τις επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που διαμορφώνονται με τους όρους της βιωσιμότητας συνολικά δηλαδή σε οικονομικό, σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο συμβάλλοντας στην διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Με την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων, οι επενδυτές εξετάζουν περισσότερα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση έρχεται να βοηθήσει οργανισμός PRI (Principles of Responsible Investing), που ενθαρρύνει τους επενδυτές να εφαρμόζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις προκειμένου να επιτυγχάνουν αποδόσεις με πιο αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων θέτοντας 6 κριτήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετέχουμε ενεργά για ένα καλύτερο μέλλον

Στην 3Κ Investment Partners λειτουργούμε, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο ως προς τη βιωσιμότητα, αλλά πάνω απ’  όλα και πέραν αυτών επιδιώκουμε  την εκπλήρωση της αποστολής μας με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και όλων όσων επηρεάζονται από την λειτουργία της εταιρίας μας.

Επίσης, εναρμονιζόμαστε με τα διεθνή πρότυπα και τις άριστες πρακτικές, τόσο στην εφαρμογή κριτηρίων για την αξιολόγηση των προϊόντων και των επενδύσεών μας, όσο και για την σύμπραξη με τους συμμετόχους μας στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Άλλωστε,  από την 1/1/2022 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η Ευρωπαϊκή Ταξινομία για την κλιματική κρίση. Επιπλέον, η εταιρία με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τη συμπερίληψη των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών.

Εφαρμόζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών

Η 3K Investment Partners έχει αναπτύξει μία δική της ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης και ταξινόμησης των εταιριών και των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων  ως προς τη βιωσιμότητα.

Η μεθοδολογία αυτή ονομάζεται «3KIP SRS» (3KIP Sustainability Rating System) και εφαρμόζεται στις εταιρείες και εν γένει τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται ή και εξετάζεται να συμπεριληφθούν στα χαρτοφυλάκια και στα αμοιβαία κεφάλαια υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα παρακάτω τέσσερα στάδια:

1

Την εξαίρεση και αποφυγή επενδύσεων, που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να μην προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στον άνθρωπο και στο περιβάλλον (principal adverse impact). Μεταξύ άλλων στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η παραγωγή όπλων, η εμπορία ναρκωτικών ουσιών, η παραγωγή προϊόντων καπνού

2

Την αξιολόγηση των κριτηρίων που αφορούν την συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην στρατηγική των εταιριών για την λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων

3

Τη διαβούλευση με τις εταιρείες και εν γένει τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται ή και εξετάζεται να συμπεριληφθούν στα χαρτοφυλάκια

4

Τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών, μετοχές και τίτλοι των οποίων περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ UN PRI

making-the-difference-accordion

Ο οργανισμός PRI είναι ο κορυφαίος υποστηρικτής υπεύθυνων επενδύσεων παγκοσμίως. Ενεργεί προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων: των υπογραφόντων του, των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιούνται και τελικά του περιβάλλοντος και της κοινωνίας συνολικά. Ενθαρρύνει τους επενδυτές να χρησιμοποιούν υπεύθυνες επενδύσεις για να βελτιώσουν τις αποδόσεις και να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους, αλλά δεν λειτουργεί για δικό της κέρδος. Συνεργάζεται με φορείς χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν συνδέεται με καμία κυβέρνηση και υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον οργανισμό UN PRI, Οι έξι Αρχές για Υπεύθυνη Επένδυση προσφέρουν ένα μενού πιθανών ενεργειών για την ενσωμάτωση θεμάτων ESG στην επενδυτική πρακτική. Οι Αρχές αναπτύχθηκαν από επενδυτές, για επενδυτές. Κατά την εφαρμογή τους, οι υπογράφοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EU NFRD

 

Το δίκαιο της ΕΕ απαιτεί από ορισμένες μεγάλες εταιρείες να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και διαχείρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών και ενθαρρύνει τις εταιρείες αυτές να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση για τις επιχειρήσεις.

Η οδηγία 2014/95/ΕΕ, η οποία καλείται επίσης οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) — θεσπίζει τους κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες.

Η Οδηγία για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (EU NFRD) επιβάλλει την υποχρεωτική δημοσιοποίηση εγγράφων όπως ο ετήσιος εταιρικός απολογισμός, ο ενιαίος (integrated) απολογισμός, ο απολογισμός βιωσιμότητας που αφορούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους θέματα :

 • Επιχειρηματικό μοντέλο και ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας (business model and materiality assessment outcomes)
 • Περιβαλλοντικά θέματα που αναγνωρίζονται ως ουσιώδη και η αντιμετώπισή τους (πολιτικές και στόχοι)
 • Κοινωνικά και εργασιακά θέματα που αναγνωρίζονται ως ουσιώδη και η αντιμετώπισή τους (πολιτικές και στόχοι)
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (πολιτική και στόχοι)
 • Αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας (επίδραση, πολιτική και στόχοι)
 • Διαφορετικότητα σε επίπεδο ανώτερης Διοίκησης (πολιτική και στόχοι)

Η Οδηγία ακολουθεί τον κανόνα “comply or explain”, δηλαδή αν για κάποιο λόγο τα παραπάνω θέματα δεν περιλαμβάνονται στα σχετικά δημόσια έγγραφα της εταιρίας, η εταιρία οφείλει να εξηγήσει τον λόγο που δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Corporate sustainability reporting | European Commission (europa.eu)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ

 

Τον Δεκέμβριο του 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το κείμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων – τον λεγόμενο «Κανονισμό Ταξινομίας». Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Ιουνίου 2020, μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Ιουνίου 2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020.

Ο κανονισμός ταξινόμησης της ΕΕ περιγράφει ένα πλαίσιο για την ταξινόμηση των «πράσινων» ή «αειφόρων» οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην ΕΕ. Προηγουμένως, δεν υπήρχε σαφής ορισμός της πράσινης, βιώσιμης ή φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας. Ο κανονισμός ταξινόμησης της ΕΕ δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο για την έννοια της βιωσιμότητας, προσδιορίζοντας ακριβώς πότε μια εταιρεία ή επιχείρηση λειτουργεί βιώσιμα ή φιλικά προς το περιβάλλον. H νομοθεσία στοχεύει στην επιβράβευση και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρακτικών και τεχνολογιών.

Η Ευρωπαϊκή Ταξινομία εστιάζει στους ακόλουθους έξι περιβαλλοντικούς στόχους:

 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων
 • Μετάβαση σε κυκλική οικονομία
 • Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
 • Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

EU Taxonomy Overview (eu-taxonomy.info)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SASB

 

Το Sustainability Accounting Standards Board (SASB) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2011 για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας. Οι επενδυτές, οι δανειστές, οι ασφαλιστές και άλλοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συντονίζονται όλο και περισσότερο με τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων και παραγόντων διακυβέρνησης (ESG) στην οικονομική απόδοση των εταιρειών, οδηγώντας την ανάγκη για τυποποιημένη αναφορά στοιχείων ESG. Αποστολή του SASB «είναι η θέσπιση προτύπων γνωστοποίησης ανά κλάδο σε θέματα ESG που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ εταιρειών και επενδυτών σχετικά με τις οικονομικά ουσιώδεις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για αποφάσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σχετικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες μεταξύ των εταιρειών σε παγκόσμια βάση.»

Η SASB έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύνολο 77 Προτύπων. Τον Νοέμβριο του 2018, η SASB δημοσίευσε αυτά τα Πρότυπα, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο παγκοσμίως ισχυόντων προτύπων ανά κλάδο, τα οποία προσδιορίζουν το ελάχιστο σύνολο οικονομικά ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας και την μέθοδο μέτρησής τους.

Standards Overview - SASB

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤA INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

 

Το IFRS Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημοσίου συμφέροντος που ιδρύθηκε για να αναπτύξει ένα ενιαίο σύνολο υψηλής ποιότητας, κατανοητών, εφαρμοστέων και παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων γνωστοποίησης λογιστικής και βιωσιμότητας—Πρότυπα ΔΠΧΑ—και να προωθήσει και να διευκολύνει την υιοθέτηση των προτύπων αυτών.

Τα πρότυπα αναπτύσσονται από τα δύο συμβούλια θέσπισης προτύπων, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το νεοσύστατο Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Αειφορίας (ISSB). Το IASB ορίζει λογιστικά πρότυπα και το ISSB θέτει Πρότυπα Γνωστοποίησης Βιωσιμότητας. Τα Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία προετοιμάζει τις οικονομικές της καταστάσεις, ενώ τα Πρότυπα Γνωστοποίησης Βιωσιμότητας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παράγοντες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

https://www.ifrs.org/

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SFDR

 

Ο κανονισμός γνωστοποιήσεων αηφορίας (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR) είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που εισήχθη για τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά βιώσιμων επενδυτικών προϊόντων, για την αποφυγή του greenwashing και για την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τους ισχυρισμούς βιωσιμότητας που διατυπώνονται από συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επιβάλλει ολοκληρωμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης βιωσιμότητας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και μετρήσεων διακυβέρνησης (ESG) τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο προϊόντος.