Tι σημαίνει Βιωσιμότητα

what-is-sustainability-top

 

Βιωσιμότητα σημαίνει να καλύπτονται οι ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι σήμερα με τρόπο που δεν θα υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών δηλαδή των παιδιών και των εγγονών αυτής της γενιάς να αντιμετωπίσουν και τις δικές τους ανάγκες επιβίωσης και εξέλιξης.

Αφορά την πρακτική εφαρμογή κανόνων, μεθόδων παραγωγής και οικονομικής λειτουργίας που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της χρηστής διακυβέρνησης. Απώτερο σκοπό έχει τη ανάπτυξη ακμαίων και αειφόρων κοινωνιών για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές.

Προς αυτή τη κατεύθυνση θεσπίστηκαν από τον Ο.Η.Ε. 17 στόχοι (Social Development Goals – SDG), ως μία συλλογική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό, ευημερούντα και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και των πολιτών.

Μέσω αυτών των νέων στόχων, που θα εφαρμόζονται μέσα τα επόμενα χρόνια, οι χώρες θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων στο δημόσιο βίο και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

Η 3Κ Investment Partners υιοθετεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 ως την αυτονόητα κοινή γλώσσα για την επικοινωνία με τους συμ-μετόχους της και ως βάση της στρατηγικής της για την βιωσιμότητα.

Βιωσιμότητα : Συλλογική υπόθεση για ένα καλύτερο αύριο

Η βιωσιμότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και λειτουργίας σε κάθε επίπεδο ατομικό και εταιρικό. Η 3Κ Investment Partners αντιλαμβάνεται ότι η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας και η πλήρης ενσωμάτωση των αρχών και των πρακτικών που συνεπάγεται η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα των οικονομικών παραγόντων προϋποθέτει την συνεργασία, την σύμπραξη και την συλλογικότητα.

Η πολιτική της 3KIP στηρίζεται στην σύμπραξη και στην συνεργασία με τους συμμετόχους της και κυρίως με τις εισηγμένες επιχειρήσεις, τους πελάτες και τους εργαζόμενου που αποτελούν και την μεγαλύτερη δύναμη της στην προσπάθεια να συμβάλλει στην «διαφορά»

Σε συνέπεια των παραπάνω οι προτεραιότητες που έχει υιοθετήσει και υλοποιεί η εταιρία στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την βιωσιμότητα παρατίθενται σε σύνδεση με τους επιμέρους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 και τους ειδικότερους στόχους που επηρεάζει η στρατηγική της 3ΚIP.

what-is-sustainability-bottom

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 2030

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. Στο επίκεντρό του βρίσκονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες - ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες - μέσω παγκόσμιας συνεργασίας.

Oι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ και όλες σχεδόν τις χώρες μέλη του συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας αλλά και της ΕΕ. Ως συνέχεια των Στόχων της Χιλιετίας, οι 17 Στόχοι υποστηρίζουν την ανάγκη να κατανοήσουμε το «κοινό μας μέλλον» ως βασική αποστολή και τα προβλήματα, όπως η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση και η υποβάθμιση των υδάτινων πόρων, η κακή ποιότητα της εκπαίδευσης και η ανάγκη για αξιοπρεπή εργασία προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ζητήματα μεταξύ τους και αφορούν το σύνολο των ανθρώπων όπως και τον κάθε ένα ξεχωριστά.

Οι ΣΒΑ είναι αποτέλεσμα εργασίας δεκαετιών από χώρες και τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Ατζέντα 2030 - Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ - Greece (unric.org)

what-is-sustainability-accordion