Αναλύσεις & Άρθρα

Πηγή κειμένου: Goldman Sachs Asset Management

 

Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον πληθυσμό - για παράδειγμα, η μέση ηλικία, το προσδόκιμο ζωής ή τα ποσοστά γεννήσεων - μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια οικονομία. Η δημογραφική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας, τη διαρθρωτική αύξηση της παραγωγικότητας, το βιοτικό επίπεδο, τα ποσοστά αποταμίευσης, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Μπορεί να επηρεάσει το μακροπρόθεσμο ποσοστό ανεργίας και το επιτόκιο ισορροπίας, τις τάσεις της αγοράς κατοικίας και τη ζήτηση για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  Οι οικονομίες με αυξημένες ομάδες πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας (ηλικίες 25-54) απολαμβάνουν τα οφέλη της βελτιωμένης δυνητικής αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), αλλά αντιμετωπίζουν επίσης την πρόκληση της δημιουργίας επαρκούς απασχόλησης για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών αυτού του πληθυσμού.

Αντίθετα, οι γηράσκουσες κοινωνίες πρέπει συνήθως να παλέψουν με τη μείωση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού τους και να προσαρμόσουν τις οικονομίες τους προκειμένου να αφιερώσουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του εθνικού εισοδήματος στην κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη (ανεξάρτητα από το αν αυτό χρηματοδοτείται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα). Οι προκλήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη δυναμική και τις παραμέτρους της πυραμίδας του πληθυσμού.

Ορισμένες από τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου βρίσκονται στη μέση της ταχύτερης δημογραφικής αλλαγής από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν το μακροοικονομικό και το επενδυτικό τοπίο για τις επόμενες δεκαετίες. Στις ΗΠΑ, η μείωση των ποσοστών γονιμότητας και η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελούν πρόκληση τόσο μεγάλη όσο σε άλλες χώρες, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε χαμηλά πολλών δεκαετιών—μια παγκόσμια τάση που έχει ενισχυθεί από την ανατροπή στην αγορά εργασίας, που επέφεραν τα lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Αντίθετα, στην Κίνα η πλεονάζουσα εργασία της εξαφανίζεται ενώ ο γηράσκων πληθυσμός αυξάνεται – ένας συνδυασμός που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει θεμελιωδώς τα πλαίσια της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου με πιθανές επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Με απλά λόγια, τα δημογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν τάση ασθενέστερης ανάπτυξης στην Κίνα τα επόμενα χρόνια. Ούτε η Κίνα είναι μόνη που αντιμετωπίζει αυτό το είδος δημογραφικής πίεσης. Η Γερμανία, η Ιταλία και μεγάλα τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς η γενιά του baby boom συνταξιοδοτείται. Αντίθετα, πολλές οικονομίες αναδυόμενων αγορών έχουν πολύ πιο θετικά δημογραφικά προφίλ. Για παράδειγμα, η Ινδία ξεπέρασε πρόσφατα την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο και το νεανικό της προφίλ θα αποφέρει δημογραφικό μέρισμα για τις επόμενες δεκαετίες.

Γιατί τα δημογραφικά στοιχεία έχουν σημασία: μια μακροοικονομική προοπτική

Η μέτρηση του αντίκτυπου της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη. Οποιαδήποτε ουσιαστική οικονομική ανάλυση μπορεί να ωφεληθεί από την εξέταση των δημογραφικών στοιχείων σε συνδυασμό με άλλες μακροπρόθεσμες τάσεις, όπως η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για μείωση της έκκλησης ρύπων κατά την παραγωγική διαδικασία και ο κατακερματισμός της παγκόσμιας οικονομίας.

Αν θεωρήσουμε (πράγμα που δεν πρέπει) ότι τέτοιου είδους τάσεις θα έχουν ουδέτερο αποτύπωμα, οι λιγότερο ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις υποδηλώνουν ότι η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη θα είναι ασθενέστερη. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο συνάρτηση της συρρίκνωσης της προσφοράς εργασίας. Για παράδειγμα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι τα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών και η εμφάνιση της γενιάς baby boom έχουν προσθέσει περίπου 1,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στη μέση αύξηση της δυνητικής αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ από το 1948 έως το 2001. Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, το μέγεθος του πληθυσμού ικανό προς εργασία τείνει να μειώνεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού και δυνητικά χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, τα δημογραφικά στοιχεία μπορούν επίσης να επηρεάσουν άλλες συνιστώσες της δυνητικής ανάπτυξης πέρα από τους όγκους της αγοράς εργασίας (αριθμός εργαζομένων). Η γήρανση του εργατικού δυναμικού θα μπορούσε επίσης να μειώσει τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον σχηματισμό κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι μπορεί να αποσύρουν επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν έξοδα καθώς πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση ή μπορεί να στραφούν σε σταθερό εισόδημα ή μετρητά καθώς το προφίλ κινδύνου τους γίνεται πιο συντηρητικό όσο μεγαλώνουν. Τα ηλικιωμένα άτομα τείνουν να έχουν μεγαλύτερες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες προς αυτή την κατεύθυνση. Μια μετατόπιση των δαπανών στην υγειονομική περίθαλψη από τομείς με υψηλότερη παραγωγικότητα ενδέχεται να μειώσει τη συνολική παραγωγικότητα και μοιραία να υπονομεύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Γήρανση και AI

Η γήρανση πολλών οικονομιών συμπίπτει με την ολοένα και πιο διαδεδομένη υιοθέτηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), η οποία μπορεί να συμβάλει σε κάποιο βαθμό στη στήριξη της παραγωγικότητας σε συνολικό επίπεδο. Η Goldman Sachs Global Investment Research (GIR) εκτιμά ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε –ανάλογα με τις δυνατότητές της και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησής της– να αυξήσει την ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στις ΗΠΑ κατά  1,5% σε μια περίοδο 10 ετών μετά την ευρεία υιοθέτησή της.  Αυτό θα μπορούσε τελικά να αυξήσει την ετήσια αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 7%.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ο επόμενος μοχλός αύξησης του ΑΕΠ, δεν είναι σαφές πώς οι εργαζόμενοι διαφορετικής ηλικίας, δεξιοτήτων και οικονομιών θα επηρεαστούν από πιθανή μετατόπιση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες πελατών και νομικές υπηρεσίες, η κωδικοποίηση και η δημιουργία περιεχομένου. Έτσι, ενώ τα δημογραφικά στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές μεγάλες οικονομίες - λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι γηράσκουσες κοινωνίες μπορούν να ωθήσουν την καινοτομία - τα συμπεράσματα είναι πιο περίπλοκα και σύνθετα.

Πληθωρισμός

Ο καθαρός αντίκτυπος της γήρανσης στον πληθωρισμό εξαρτάται από τη σχετική ισχύ ενός αριθμού αληλλεαρτώμενων παραγόντων. Πιστεύουμε ότι η συνολική ονομαστική ζήτηση πιθανότατα θα μειωθεί (αποπληθωριστικό αποτέλεσμα), καθώς ένα αυξανόμενο μερίδιο του πληθυσμού συνταξιοδοτείται (και τα επίπεδα εισοδήματος συνήθως μειώνονται), αλλά η συνολική προσφορά θα μειωθεί επίσης (πληθωριστική επίδραση) καθώς το εργατικό δυναμικό μειώνεται σε μέγεθος. Δεδομένου ότι η (πλήρης) συνταξιοδότηση είναι μια πλήρης παύση της οικονομικής παραγωγής, αλλά οι συνταξιούχοι θα μειώσουν μόνο εν μέρει (ίσως και καθόλου) τη ζήτησή τους, ο καθαρός αντίκτυπος αυτών των δύο δυνάμεων πιθανότατα είναι πληθωριστικός.

Ωστόσο, τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να μην λένε την πλήρη ιστορία. Οι αλλαγές στα πρότυπα δαπανών σε περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο μπορεί να είναι εξίσου ισχυρές. Για παράδειγμα, εάν οι γηράσκουσες κοινωνίες εμφανίζουν διαφοροποιημένα πρότυπα δαπανών, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι δαπάνες ανακατευθύνονται προς τομείς όπου υπάρχει υπάρχουσα ικανότητα απορρόφησης από την πλευρά της προσφοράς, οπότε η πληθωριστική επίδραση μειώνεται σημαντικά. Οι μικροοικονομικές (σε επίπεδο κλάδου) μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές με τις μακροοικονομικές τάσεις (ευρείας οικονομίας).

Και όπως όταν εξετάζουμε τον αντίκτυπο της γήρανσης στην ανάπτυξη, έτσι και με τον πληθωρισμό είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη άλλες σύγχρονες διαρθρωτικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η τεχνολογία και η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παράσχουν σημαντικές αποπληθωριστικές δυνάμεις σε πολλές οικονομίες, αλλά με αβέβαιες επιπτώσεις στη δυναμικότητα (και επομένως πληθωριστικές συνέπειες) για την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη που είναι πιθανό να δουν υψηλότερη ζήτηση στις γηράσκουσες κοινωνίες.

Επιπτώσεις για την πολιτική

Ουσιαστικά, ο αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από παράγοντες όπως οι κυβερνητικές πολιτικές, η δυναμική της αγοράς εργασίας και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να προσαρμόσουν τις μεταναστευτικές πολιτικές, τους κανονισμούς της αγοράς εργασίας και τις επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού και να προωθήσουν τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Τούτου λεχθέντος, με την Κίνα - μια από τις κύριες πηγές προσφοράς εργασίας τα τελευταία 20 χρόνια - να υποφέρει επίσης από επιδείνωση των δημογραφικών στοιχείων, οι προηγμένες οικονομίες μπορεί να αρχίσουν να δυσκολεύονται να εισάγουν εργατικό δυναμικό από τέτοια μέρη είτε μέσω της μετανάστευσης είτε μέσω της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής.

Ένας γηράσκων και μακροβιότερος πληθυσμός δημιουργεί επίσης δημοσιονομικές προκλήσεις σχετικά με την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη και τη χρηματοδότηση των κρατικών συντάξεων. Αυτές οι προκλήσεις επιδεινώνονται όταν —όπως συμβαίνει σε πολλές ανεπτυγμένες αγορές— συνοδεύονται από μείωση των ποσοστών γονιμότητας. Με την υπόθεση γενικά αμετάβλητων καθαρών μεταναστευτικών ροών, μία από τις πολλές συνέπειες αυτής της δημογραφικής δυναμικής είναι να εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των διατάξεων για τις δημόσιες συντάξεις βασισμένες στις υφιστάμενες παραμέτρους όπως η ηλικία συνταξιοδότησης, οι εισφορές, οι πληρωμές και οι προστασίες πληρωμών. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα δημογραφικά στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα δυσμενή, το Office for Budget Responsibility εκτιμά ότι το κόστος της παροχής κρατικών συντάξεων θα αυξηθεί από 4,8% του ΑΕΠ σήμερα σε 8,1% έως το 2070.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερομένων μπορεί να χρειαστεί να συζητήσουν εάν αυτές οι δαπάνες είναι κοινωνικά αποδεκτές ή εάν θα μπορούσε να υπάρξει ανάγκη για επανεκτίμηση του κατάλληλου επιπέδου παροχών. Τέτοιες συζητήσεις δεν θα είναι καθαρά τεχνοκρατικές ούτε θα γίνονται σε ένα αμιγώς οικονομικό περιβάλλον, όπως δείχνουν οι γαλλικές διαδηλώσεις κατά της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας ερωτήματα που αγγίζουν θεμελιώδη στοιχεία του κοινωνικού συμβολαίου. Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο δικαιώματος στο οποίο μπορούν να προσδοκούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση; Σε ποια ηλικία? Τι επίπεδο φορολογίας απαιτείται για τη χρηματοδότησή του; Και τι είδους μεταναστευτική πολιτική χρειάζεται για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις;

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο.

Σύνταξη κειμένου: 3K Investment Partners

Τα πολύ χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν εδώ και χρόνια οι τραπεζικές καταθέσεις -ακόμη και οι προθεσμιακές- έχουν καταστήσει επίκαιρο το ερώτημα για το αν οι αποταμιευτές πρέπει να εξετάσουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές επενδύσεων, με περισσότερο χαρακτηριστική την περίπτωση των ομολόγων.

Αν και κάθε επενδυτική επιλογή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, η διεθνής επενδυτική εμπειρία έχει δείξει πως οι αποδόσεις των ομολόγων είναι υψηλότερες από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων σε βάθος χρόνου.

Για παράδειγμα, από το 1927 έως και το 2023 στις ΗΠΑ, η μέση ετήσια απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων ήταν 4,57% και των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας 6,68% (πηγή Damodaran). Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα έχουν μεσολαβήσει το κραχ του 1929, ένας παγκόσμιος πόλεμος, δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, μια πανδημία και πολλά άλλα επικίνδυνα γεγονότα στο διεθνές πεδίο.

Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως η παγκόσμια αγορά ομολόγων είναι μεγαλύτερη από αυτή των μετοχών! Η σημερινή συνολική αποτίμηση ομολόγων ανέρχεται σε 126 τρισ. δολάρια όταν η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση των μετοχών είναι λίγο μικρότερη (στα 110 τρισ.).

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των ομολόγων που τα καθιστά ελκυστικά είναι η ακρίβεια την οποία υπόσχονται στους αποταμιευτές σχετικά με το πόσα χρήματα θα εισπράξουν (τοκομερίδια και αποπληρωμή επένδυσης) και πότε (συγκεκριμένες ημερομηνίες). Με τον τρόπο αυτό, κάθε αποταμιευτής έχει σαφή ορατότητα των μελλοντικών του εσόδων και είναι σε θέση να τα συνδυάζει με τις δικές του μελλοντικές ταμειακές υποχρεώσεις και ανάγκες.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουμε. Όπως προκύπτει ιστορικά, τα ομόλογα έχουν αποδώσει καλύτερα σε σχέση με τις μετοχές κατά την διάρκεια υφέσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια περιόδων που οι μετοχές υποχωρούν. Μέσα στα τελευταία εκατό χρόνια μόνο τέσσερις φορές οι αγορές των μετοχών και των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει ταυτόχρονα (το 1931, 1941, 1969 και το 2022). Συνεπώς, εκτός από έσοδο, τα ομόλογα αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αντιστάθμισης για επενδυτές που έχουν εντάξει στο χαρτοφυλάκιό τους προϊόντα υψηλότερου ρίσκου (πχ μετοχές).

Άρα τα ομόλογα μπορούν να αποτελέσουν το επόμενο βήμα τόσο για τους καταθέτες που επιλέγουν να αναλάβουν περιορισμένο ρίσκο προκειμένου να ανεβάσουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις τους, όσο και για τους χρηματιστηριακούς επενδυτές που επιζητούν να περιορίσουν τον υψηλό κίνδυνο των μετοχικών τίτλων που κατέχουν.

Πώς επενδύω σε ομόλογα;

Κάθε ένας μπορεί και μόνος του να αποκτήσει κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, πλην όμως η συντριπτική πλειονότητα των αποταμιευτών δεν διαθέτει τόσο μεγάλα ποσά (πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ) -και συχνά ούτε τις γνώσεις- έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με διεθνοποιημένο χαρακτήρα.

 

Έτσι, οι βασικότεροι τρόποι επένδυσης σε ομόλογα είναι αφ’ ενός η απόκτηση μεριδίων σε ένα Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αφ’ ετέρου η μεσολάβηση μια αδειοδοτημένης εταιρείας από το χώρο του asset management, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και τις ανάγκες κάθε αποταμιευτή ξεχωριστά. Μέσω ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου, ο επενδυτής γνωρίζει το πότε και πόσα χρήματα θα εισπράξει μέσα στα επόμενα χρόνια, «κλειδώνοντας» από τώρα ένα επιτόκιο στις αποταμιεύσεις του.

 

Από την πλευρά της, η 3Κ Investment Partners με οδηγό την επαγγελματική διαχείριση είναι σε θέση να καλύψει και τους δύο αυτούς τρόπους επένδυσης σε ομόλογα, προκειμένου να προκύψει μια όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου για τους πελάτες της.

Πρώτα απ’ όλα μέσα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ International Income Ομολογιακό, NN Hellas Ομολογιακό αλλά και το 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 το οποίο έχει διετή διάρκεια με λήξη έως την 30η Απριλίου 2026 και λήξη της περιόδου συμμετοχών την 26η Απριλίου 2024.

 

Και δεύτερον μέσα από την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της  3K Investment Partners, μέσω της οποίας κάθε επενδυτής αποκτά το δικό του χαρτοφυλάκιο ομολόγων που του εξασφαλίζει προκαθορισμένες αποδόσεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις διεθνείς αγορές είναι πια κοινός τόπος ότι το οικονομικό όφελος από τις επενδύσεις αυξάνεται όταν συνδέεται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης (ESG factors). Αυτή η προσέγγιση κατά την οποία στη  λήψη των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης έχει καθιερωθεί με τον όρο “Responsible Investing”.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνονται τόσο σε πλήθος, όσο και σε προσέλκυση κεφαλαίων, οι επενδυτικές στρατηγικές που προσδιορίζονται ως “Responsible Investments”. 

Επιπλέον, σταδιακά καθιερώνονται και θεσμοθετούνται συγκεκριμένα πρότυπα αξιολόγησης ως προς τη βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους διάφορους οικονομικούς οργανισμούς. Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας, για την καταγραφή των μεγεθών και των αποτελεσμάτων των οικονομικών μονάδων ως προς τη βιωσιμότητα, αντίστοιχη με αυτή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που θεσπίσθηκε πριν από χρόνια. Με την καθιέρωση των προτύπων ως προς τη βιωσιμότητα γίνεται πιο ευχερής η αξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα, ακολουθώντας πιο αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσεις. Άλλωστε, σημαντικές παράμετροι για την επιχειρηματική λειτουργία, όπως η χρηματοδότηση, θα επηρεάζονται αρκετά από την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα.

Μάλιστα, η υποχρεωτικότητα εφαρμογής αυτών των προτύπων καθίσταται επιτακτική καθώς ήδη έχει θεσπισθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομεσαίες) από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές Αρχές.

Ο διεθνής οργανισμός EFRAG πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των προτύπων βιωσιμότητας στην Ευρώπη, συνεργαζόμενος με πλήθος φορέων και επιχειρήσεων και εισηγείται τις αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς το «Ευρωπαϊκό Προτύπο Αναφοράς Βιωσιμότητας» ο EFRAG βρεθεί στο συνέδριο με τίτλο «Ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τη Βιωσιμότητα των ΜμΕ που θα λάβει χώρα στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Απριλίου  και θα παρουσιάσει το «Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS)» για τις εισηγμένες ΜμΕ (LSME ED).

Τις απόψεις της 3Κ Investment Partners θα παραθέσει ο Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος (Portfolio Manager) στο διάλογο (panel discussion) «O ρόλος του Ευρωπαϊκού Προτύπου Αναφοράς Βιωσιμότητας στον βιώσιμο μετασχηματισμό της ενιαίας αγοράς και η προληπτική συμμόρφωση» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Συνέντευξη του Γιώργου Κουφόπουλο στο Euro2Day - Τι προτείνει στους επενδυτές για το 2024
Η COP 28 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της εποχής των ορυκτών καυσίμων
Με θέα το 2024
Τι σημαίνει για τις Ελληνικές αγορές η πολυσυζητημένη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας;
Αρκούδες και Ταύροι
Η NN Investment Partners γίνεται Goldman Sachs Asset Management
Λάβετε μέρος στη μεγάλη κλήρωση ανοίγοντας κωδικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 3KIP E-funds
Υπάρχουν στιγμές που συμβαίνουν πολλά μαζί!