Οικονομικές καταστάσεις

3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ