Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια και λοιπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η εταιρία 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ., καθώς και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία.

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία.

Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου καλούνται να ανατρέχουν στα ενημερωτικά δελτία και στα συνημμένα σε αυτά παραρτήματα, στους κανονισμούς και στα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές» τα οποία περιέχουν συνολικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή σε ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ. Τα ενημερωτικά δελτία, ο κανονισμός, οι Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται ή των ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners διανέμονται δωρεάν κατόπιν αίτησης στην έδρα της Εταιρίας ή σε κατάστημα του δικτύου της και είναι διαθέσιμα στον παρόντα ιστότοπο. Για ερωτήματα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ο επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στην 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ στο κέντρο εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο 210 7419890 ή στο δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ δεν παρέχει ρητά ή σιωπηρά εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς ένα άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η 3K Investment Partners εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η 3K Investment Partners  ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη ή οι εργαζόμενοί της αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται είτε σε κάθε έναν από τους κατ' ιδίαν δικτυακούς τόπους των εταιριών του ομίλου στους οποίους ανήκει η εταιρία, ή σε άλλες συνδέσεις ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Η 3K Investment Partners διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τις συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της 3K Investment Partners Μονοπρόσωπης ΑΕΔΑΚ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά και εν γένει η χρήση χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της  3K Investment Partners. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όταν σχετική γνωστοποίηση προβλέπεται από το Νόμο ή στις περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα ή με τη συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη του Δικτυακού τόπου). Ο παρών Δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της 3K Investment Partners. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, η 3K Investment Partners δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της 3K Investment Partners και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies
 

Τι είναι τα cookies;

«Cookies» ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης/χρήστης για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο. Μέσω των cookies δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία της συσκευής του επισκέπτη/χρήστη. Επιπλέον, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και τα cookies τρίτων για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας, να διευκολύνουμε την περιήγηση στους χρήστες μας, να εντοπίσουμε προβλήματα βελτίωσης της ιστοσελίδας μας, να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και αναλύοντας τη χρήση της ιστοσελίδας και να σας παρέχουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας. Επισημαίνεται ότι η διαγραφή, αποκλεισμός, απόρριψη, απενεργοποίηση ορισμένων κατηγοριών cookies ενδέχεται να δυσχεράνει τη δυνατότητα παροχής ορισμένων υπηρεσιών ή/και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας.
 

Γιατί χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και τα cookies τρίτων για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας, να διευκολύνουμε την περιήγηση στους χρήστες μας, να εντοπίσουμε προβλήματα βελτίωσης της ιστοσελίδας, να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και αναλύοντας τη χρήση της ιστοσελίδας και να σας παρέχουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας.

 

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται;

Η 3Κ Investment Partners, στον διαδικτυακό της τόπο www.3kip.gr, χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών, cookies στατιστικών, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, μετρώντας την επισκεψιμότητα των χρηστών και τα οποία βοηθούν τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου να βελτιώνουν τις επιδόσεις και το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται cookies προωθητικού χαρακτήρα για την προβολή περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών της ιστοσελίδας.

 

Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο:

Τεχνικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται σε έναν ιστότοπο, σε μια πλατφόρμα ή σε μια εφαρμογή και να χρησιμοποιούν τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που βρέθηκαν, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο της επισκεψιμότητας και της επικοινωνίας των δεδομένων, τον προσδιορισμό της περιόδου σύνδεσης, την πρόσβαση σε περιορισμένες ενότητες, την παρατήρηση των στοιχείων που συνιστούν μια παραγγελία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας αγοράς που σχετίζεται με παραγγελία, την εγγραφή ή αίτηση συμμετοχής σε μια εκδήλωση, τη χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, την αποθήκευση περιεχομένου για τη διάδοση βίντεο ή ήχου ή κοινή χρήση περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων.
Cookies εντοπισμού δεδομένων: Αυτά χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη όταν ζητείται μια υπηρεσία. Αυτά τα cookies είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να σας προσφέρουν τις σωστές πληροφορίες ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
Cookies προσωποποίησης: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα προκαθορισμένα γενικά χαρακτηριστικά ανάλογα με μια σειρά κριτηρίων στο τερματικό χρήστη, όπως γλώσσα, πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας κ.λπ.
Cookies ανάλυσης: Αυτά τα cookies (άλλως cookies απόδοσης) επιτρέπουν στον υπεύθυνο για αυτά να παρακολουθεί και να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστότοπου με τον οποίο συνδέονται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των τύπων cookies χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας του ιστότοπου, της πλατφόρμας ή της εφαρμογής και για την επεξεργασία των προφίλ περιήγησης των χρηστών αυτού του ιστότοπου, πλατφόρμας ή εφαρμογής, προκειμένου να υλοποιηθούν βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης της χρήσης δεδομένων των χρηστών.
Cookies διαχείρισης κίνησης: Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, ενώ βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές ανάγκες σας.
Cookies στόχευσης και διαφήμισης: Η χρήση αυτών των cookies επιτρέπει την προβολή/ αποστολή διαφημίσεων στους χρήστες εντός και εκτός της ιστοσελίδας μας. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών βάσει των ενεργειών που πραγματοποιούν στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τους συνεργάτες της 3Κ Investment Partners για τη στόχευση των χρηστών:

  • Για την αποστολή/προβολή διαφημίσεων και προσφορών, σχετιζόμενων με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο
  • Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών της 3Κ Investment Partners.
  • Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και την επιβράβευση των εξωτερικών συνεργατών.
  • Για τον περιορισμό στη συχνότητα προβολών διαφημίσεων.
     

Ανάλογα με τη διάρκειά τους, τα cookies μπορεί να είναι:

Cookies επίσκεψης: Αυτού του είδους τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να αποκτούν και να αποθηκεύουν λεπτομέρειες, ενώ ο χρήστης έχει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών μετά τη λήξη της περιόδου σύνδεσης ή όταν κλείνουν το πρόγραμμα περιήγησής τους.
Διαρκή cookies: Σε αυτούς τους τύπους cookies, τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να προσεγγιστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία όταν οι χρήστες εγκαταλείψουν τον ιστότοπο και όταν τον επισκεφθούν ξανά. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή.

Με βάση την εταιρία που τα διαχειρίζεται, τα cookies μπορεί να είναι:

Ιδιωτικά cookies: Αυτά τα cookies αποστέλλονται στο τερματικό του χρήστη από υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο κάτοχος του ιστότοπου από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.
Third-party cookies: Αυτά τα cookies αποστέλλονται στο τερματικό του χρήστη από έναν υπολογιστή ή έναν τομέα που δεν διαχειρίζεται ο κάτοχος του ιστότοπου από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης, αλλά από άλλη εταιρία που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies. Επιπλέον, εάν εγκαθίστανται cookies από υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο κάτοχος του ιστότοπου, αλλά τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών διαχειρίζονται τρίτα μέρη, θεωρούνται επίσης cookies τρίτων.
Η ιστοσελίδα συλλέγει τις πληροφορίες των χρηστών εγκαθιστώντας τα ανωτέρω cookies στους σκληρούς δίσκους των χρηστών. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη.

Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των "cookies" που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ COOKIES


Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω browser;

Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browser) στο διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία αυτή του προγράμματος περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε cookies που ήδη υπάρχουν, να αποδεχτείτε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies, και να ορίσετε ορισμένες προτιμήσεις για ιστοτόπους της επιλογής σας. Για να προχωρήσετε σε τροποποίηση των ρυθμίσεων, θα πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε σχετικές οδηγίες αναλόγως του browser που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον browser, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες του παρόχου του.

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

Πίνακας cookies στον ιστότοπο της 3K Investment Partners

Τύπος

Ονομασία

Πάροχος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

__unam

.3kip.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

_fbp

.3kip.gr

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

_ga

.3kip.gr

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

_gat

.3kip.gr

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

_gid

.3kip.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

1P_JAR

.google.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ANID

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

APISID

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

CONSENT

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

HSID

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

NID

.google.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

OGP

.google.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

OGPC

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

S

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

SAPISID

.google.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

SID

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

SIDCC

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

SSID

.google.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

AID

.googleadservices.com

ΤΕΧΝΙΚΟ

ASP.NET_SessionId

www.3kip.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

cb-enabled

www.3kip.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

DV

www.google.com

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ