Ταυτότητα εταιρίας

3K Investment Partners

company-identity-item1

Ποιοι είμαστε

Η 3K Investment Partners είναι ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων. Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με εποπτεύουσα αρχή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ και είναι διευρυμένου σκοπού. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει την άδεια της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.)

company-identity-item2

Ιστορία

Η 3K Investment Partners έχει ήδη μία παρουσία πολλών ετών στην Ελληνική αγορά, (συστάθηκε το 1990)  και έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και στην αντιπροσώπευση και διάθεση μίας μεγάλης γκάμας ΟΣΕΚΑ Λουξεμβούργου της ΝΝ Investment Partners, πλέον Goldman Sachs Asset Management,  παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

company-identity-item3

Προϊόντα Υπηρεσίες

Η 3K Investment Partners διαχειρίζεται και διαθέτει ένα σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν καταγράψει ένα σταθερό και συστηματικό ιστορικό εξαιρετικών αποδόσεων τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές κινήσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων και τους πελάτες της ΝΝ Hellas καθώς και τα λοιπά δίκτυα διάθεσης των ΟΣΕΚΑ της Goldman Sachs Asset Management ως αντιπρόσωπός της σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον, προσφέρει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών σε μεμονωμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές. 

company-identity-item3

Μετοχική σύνθεση

Η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ από το 2014 ανήκει εξ ολοκλήρου στην 3Κ Επενδυτική Εταιρεία Α.Ε.. H 3K Επενδυτική Α.Ε έχει συσταθεί από ομάδα επιτυχημένων Ελλήνων επιχειρηματιών (Τάκης Κανελλόπουλος, Γεώργιος Κουφόπουλος) και στελεχών καθαυτής της 3K Investment Partners. Περίπου το 97,5% της 3K Επενδυτική Α.Ε ανήκει σε στελέχη και εργαζομένους της 3K Investment Partners.

Αποστολή της 3K Investment Partners είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες και η επίτευξη στιβαρής και βιώσιμης απόδοσης για τα υπό διαχείριση κεφάλαια.

Η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ έχει ως αντικείμενο τις εξής εργασίες:

company-identity-item1

Τη Διαχείριση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων (π.χ. ΟΣΕΚΑ - αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια, αποθεματικά ασφαλιστικών οργανισμών, κλπ.)

company-identity-item2

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
○ Άμεσα μέσω δικτύων διάθεσης
○ Μέσω εξωτερικών διανομέων
○ Μέσω ασφαλιστικών προϊόντων (π.χ. unit linked)

company-identity-item3

Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

company-identity-item3

Παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παροχής επενδυτικών συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

company-identity-item3

Υποστήριξη προς τους διανομείς και πελάτες

company-identity-item3

Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕ

Οι σημαντικοί σταθμοί στη μέχρι τώρα πορεία της 3K Investment Partners συνοψίζονται εδώ

Μοναδική μέτοχος της 3K Investment Partners είναι η εταιρία 3K Επενδυτική ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών επενδύσεων.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Άδεια σύστασης ως εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με την Απόφαση 38476/Β 1288/13-09-1990 ΥΠΕΘΟ

Άδεια για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1α του Άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 (μετέπειτα υπηρεσίες της παρ. 2 του Άρθρου 12, του Ν.4099/2012) με την Απόφαση 15/340/1.6.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άδεια λειτουργίας ως ΑΕΔΟΕΕ με την Απόφαση 3/788/15.6.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000 - Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς