Εικόνα για την κατηγορία Ανοίξτε κωδικό στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα e-Funds και λάβετε μέρος στην κλήρωση της 3Κ Investment Partners

Ανοίξτε κωδικό στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα e-Funds και λάβετε μέρος στην κλήρωση της 3Κ Investment Partners

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ 100 ΕΥΡΩ

Η εταιρεία με την επωνυμία «3K INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 (στη συνέχεια «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Καρνεάδου αρ. 25-29), με ΑΦΜ 094304867/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει Κλήρωση έξι (6) δωροεπιταγών αξίας εκάστης 100 ευρώ από την εταιρεία Baladeur (https://www.baladeur.gr/default.aspx) με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών:

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση, έχει, και θεωρείται ότι έχει δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει από την Εταιρεία κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών 3kip e-funds από την 01η.09.2017 έως και την 31η.12.2017.

Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και οι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. αυτής.

Τα έπαθλα των 6 νικητών, οι οποίοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ορίζονται για καθένα εκ των νικητών σε μία (1) δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την εταιρεία Baladeur (https://www.baladeur.gr/default.aspx), την οποία κάθε νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δώρο θέλει από τις επιλογές που διατίθενται από την εταιρεία Baladeur (ταξίδι, spa, οδήγηση Ferrari, αναρρίχηση, γεύμα κ.λ.π.). Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής θα πρέπει να διενεργηθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Καρνεάδου 25-29, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χριστίνας Γαλούση ή ενώπιον νομίμου αναπληρωτή της.

Οι όροι συμμετοχής στην Κλήρωση «έχουν αναρτώνται» στο site της Εταιρείας www.3kip.gr

Με τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν 6 νικητές. Οι νικητές αυτοί θα λάβουν το έπαθλο που ορίζεται παραπάνω. Με τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν και έξι (6) αναπληρωματικοί νικητές, που θα λάβουν το έπαθλο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κατά τα ανωτέρω οριζόμενα νικητές δεν εμφανιστεί εντός μηνός από την ειδοποίησή του από την Εταιρεία μέσω e-mail.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως προς τoυς τακτικούς και τους αναπληρωματικούς νικητές θα αναρτηθούν στις 5 του μηνός Φεβρουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ο τακτικοί νικητές θα ενημερωθούν με την αποστολή e-mail ή και τηλεφωνικώς από την Εταιρεία έως τις 12 Φεβρουαρίου 2018. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τακτικό νικητή μέσα στην παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία στα στοιχεία που έχει δηλώσει, θα γίνει νέα προσπάθεια με τον αναπληρωματικό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Οι νικητές της Κλήρωσης υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία εάν αποδέχονται το έπαθλο διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του.

Το έπαθλο όσον αφορά στο είδος του είναι προκαθορισμένο και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του σε οποιαδήποτε τιμή. Η ημερομηνία παραλαβής του επάθλου/ της δωροεπιταγής θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την ανακοίνωση των νικητών. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου/ της δωροεπιταγής από τους νικητές είναι η υποβολή και επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σε περίπτωση που νικητής:

α) δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή
β) δεν προσέλθει για την παραλαβή του, χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμά του για το έπαθλο.

Με την συμμετοχή τους στην Κλήρωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της Εταιρείας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή σχετικά με την απονομή του επάθλου στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή των νικητών.

Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει μερικά ή και στο σύνολό του την Κλήρωση ή να τροποποιήσει τους όρους της ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα της www.3kip.gr. στο διαδίκτυο.

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

Για την  Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο