Εικόνα για την κατηγορία Η 3K Investment Partners στο Συνέδριο «Ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τη Βιωσιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η 3K Investment Partners στο Συνέδριο «Ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τη Βιωσιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Στις διεθνείς αγορές είναι πια κοινός τόπος ότι το οικονομικό όφελος από τις επενδύσεις αυξάνεται όταν συνδέεται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης (ESG factors). Αυτή η προσέγγιση κατά την οποία στη  λήψη των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης έχει καθιερωθεί με τον όρο “Responsible Investing”.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνονται τόσο σε πλήθος, όσο και σε προσέλκυση κεφαλαίων, οι επενδυτικές στρατηγικές που προσδιορίζονται ως “Responsible Investments”. 

Επιπλέον, σταδιακά καθιερώνονται και θεσμοθετούνται συγκεκριμένα πρότυπα αξιολόγησης ως προς τη βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους διάφορους οικονομικούς οργανισμούς. Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας, για την καταγραφή των μεγεθών και των αποτελεσμάτων των οικονομικών μονάδων ως προς τη βιωσιμότητα, αντίστοιχη με αυτή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που θεσπίσθηκε πριν από χρόνια. Με την καθιέρωση των προτύπων ως προς τη βιωσιμότητα γίνεται πιο ευχερής η αξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα, ακολουθώντας πιο αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσεις. Άλλωστε, σημαντικές παράμετροι για την επιχειρηματική λειτουργία, όπως η χρηματοδότηση, θα επηρεάζονται αρκετά από την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα.

Μάλιστα, η υποχρεωτικότητα εφαρμογής αυτών των προτύπων καθίσταται επιτακτική καθώς ήδη έχει θεσπισθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομεσαίες) από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές Αρχές.

Ο διεθνής οργανισμός EFRAG πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των προτύπων βιωσιμότητας στην Ευρώπη, συνεργαζόμενος με πλήθος φορέων και επιχειρήσεων και εισηγείται τις αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς το «Ευρωπαϊκό Προτύπο Αναφοράς Βιωσιμότητας» ο EFRAG βρεθεί στο συνέδριο με τίτλο «Ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τη Βιωσιμότητα των ΜμΕ που θα λάβει χώρα στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Απριλίου  και θα παρουσιάσει το «Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS)» για τις εισηγμένες ΜμΕ (LSME ED).

Τις απόψεις της 3Κ Investment Partners θα παραθέσει ο Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος (Portfolio Manager) στο διάλογο (panel discussion) «O ρόλος του Ευρωπαϊκού Προτύπου Αναφοράς Βιωσιμότητας στον βιώσιμο μετασχηματισμό της ενιαίας αγοράς και η προληπτική συμμόρφωση» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας