Συνεργασία με επιχειρήσεις (investees)

Συνεργασία με επιχειρήσεις (investees) για την ολοκλήρωση (επαλήθευση) της πρώτης αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των εταιρικών πληροφοριών για την βιωσιμότητα

  • • Απευθείας επικοινωνία και ενημέρωση
  • • Γραπτή ενημέρωση και αναφορά αποτελεσμάτων σχετικών με ουσιώδη θέματα
  • • Συναντήσεις εργασίας και διμερείς διαβούλευση
  • • Συμμετοχή και ψήφιση θεμάτων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων

Ποιά είναι η δράση της 3KIP

colaboration-with-business-item-1

Ανάπτυξη συστήματος και μεθοδολογίας αξιολόγησης των δημοσιοποιημένων εταιρικών πληροφοριών και καταστάσεων (σύμφωνα με το πλαίσιο της Οδηγίας NFRD (link https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en) και της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας για την Κλιματική Κρίση . Συνεχής επέκταση της διαδικασίας αξιολόγησης για την σύνδεση με τα ουσιώδη θέματα κατά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα SASB και IFRS και την πρόταση της ΕΕ για την Οδηγία CSRD)

colaboration-with-business-item-2

Συνεργασία με συμμετόχους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) για την επαλήθευση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της 3ΚΙP βάσει της διπλής αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων (εσωτερικό περιβάλλον και συμμέτοχοι)