Εικόνα για την κατηγορία Τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και ποια τα οφέλη τους;

Τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και ποια τα οφέλη τους;

Σύνταξη Κειμένου 3Κ Investment Partners

Τι είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

Φανταστείτε το αμοιβαίο κεφάλαιο σαν έναν "κουμπαρά" στον οποίο τοποθετούν χρήματα πολλοί επενδυτές. Στην περιουσία που συγεντρώνεται συμμετέχουν «αμοιβαία» όλοι οι επενδυτές που συνεισέφεραν σε αυτήν και ο καθένας τους αποκτά έναν αριθμό μεριδίων συμμετοχής, ανάλογα με το ύψος του ποσού που έχει τοποθετήσει. Την κοινή αυτή περιουσία αναλαμβάνει να διαχειρίζεται για λογαριασμό των μεριδιούχων μία εξειδικευμένη εταιρία, η Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επενδύοντας τα χρήματα του "κουμπαρά" σε μία σειρά επιλεγμένων χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα , άλλα αμοιβαία κεφάλαια κ.α.), ανάλογα με τον επενδυτικό σκοπό που θέτει το κάθε αμοιβαίο κεφαλαίο. Στόχος των Διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη υπεραξίας (κέρδους) σε βάθος χρόνου, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής των μεριδίων που κατέχει ο κάθε επενδυτής και επομένως σε αύξηση της περιουσία που του αναλογεί.

 

Ποια είναι τα οφέλη για τον επενδυτή σε αμοιβαία κεφάλαια;

Το κεφάλαιό του αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, αφού στα χρήματά του προστίθενται και τα χρήματα πολλών ακόμα, δημιουργώντας μεγάλο χρηματικό ποσό που λειτουργεί συντεταγμένα και επιτρέπει να αξιοποιούνται περισσότερες ευκαιρίες στις αγορές.

Τη διαχείριση του κεφαλαίου του την αναλαμβάνουν εξειδικευμένες εταιρείες που βασίζονται σε καταρτισμένους επαγγελματίες της αγοράς με εμπειρία, εκπαίδευση και πιστοποίηση από κρατικό φορέα, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με το να πετύχουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Υπάρχει διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση ως προς το πού επενδύονται τα χρήματά του, με ποιες χρεώσεις και με τι αποτέλεσμα.

Έχει την αποκλειστική κατοχή των μεριδίων του, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο των μεριδιούχων τους και όχι της διαχειρίστριας εταιρείας, της τράπεζας- θεματοφύλακα ή όποιου άλλου ενδιάμεσου.

Προσφέρουν πληθώρα επιλογών, καθώς μέσω των πολλών αμοιβαίων κεφαλαίων δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούν σε διάφορες αγορές και σε διαφορετικής φύσεως επενδύσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και σε διαφορετικά νομίσματα.

‘Εχει θεσμική κατοχύρωση, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια διέπονται από ένα πλήρες εποπτικό πλαίσιο που προστατεύει το επενδυτικό κοινό.

Προσφέρουν επενδυτική ευελιξία, δεδομένου ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει καθημερινά σε αγορά και πώληση μεριδίων, καθώς και σε μεταφορά από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο. Έτσι οι επενδυτές δεν εγκλωβίζονται και μπορούν να μεταβούν σε άλλου τύπου τοποθέτηση εύκολα και απλά.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ταυτόχρονα ασφάλεια και ευκαιρίες στους επενδυτές. Αυτό συμβαίνει γιατί τοποθετούνται σε πολλά και διάφορα είδη αξιογράφων, διασπείροντας και  μετριάζοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες σε περισσότερες αγορές και αξιόγραφα απ’  όλο τον κόσμο.  Στη 3Κ Investment Partners κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μεγάλο αριθμό αξιών  (μετοχές, ομόλογα κα), ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά. Ενδεικτικά, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της 3Κ Investment Partners επενδύουν σε τουλάχιστον 30 μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners και στα αμοιβαία κεφάλαια  Λουξεμβούργου της NN Investment Parnters.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ