Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - X Cap EUR

Ημερομηνία Αποτίμησης

17/06/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

259,6000

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παραγωγή αποδόσεων επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα  ου εκφράζονται σε ευρώ. Η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα II του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το φάσμα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο φάσμα του δείκτη. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί την ενεργή διαχείριση για να επενδύει σε βραχυπρόθεσμα μέσα σταθερού εισοδήματος, όπως κρατικά (εγγυημένα) ομόλογα, ομόλογα με μεταβλητά επιτόκια και εταιρικά ομόλογα, με όρια απόκλισης που διατηρούνται σε σχέση με τον δείκτη. Συνεπώς, οι επενδύσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τον δείκτη. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσθέσει αξία, διαμορφώνοντας μια εικόνα για την εξέλιξη των επιτοκίων, προβαίνοντας σε ενέργειες όσον αφορά αυτήν την εικόνα και λαμβάνοντας επιλεκτικά θέσεις σε ελκυστικά τιμολογημένα πιστωτικά μέσα. Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος ή/και τα μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από τις κυβερνήσεις της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Βελγίου ή/και της Γαλλίας και τις τοπικές δημόσιες αρχές αυτών, μπορούν να αντιπροσωπεύουν άνω του 35% της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον η εν λόγω έκθεση συμμορφώνεται με την αρχή της διασποράς του κινδύνου που περιγράφεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του Νόμου του 2010. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως δικαιώματα αγοράς επί κινητών αξιών, έως 10% κατ’ ανώτατο όριο του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου), μέσα της χρηματαγοράς, τίτλους του κανόνα 144Α, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ «Επενδυτικοί περιορισμοί», Ενότητα Α «Επιλέξιμες επενδύσεις» στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το 10% του καθαρού ενεργητικού. Όταν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε δικαιώματα αγοράς επί κινητών αξιών, επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι εάν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είχε επενδύσει στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητας της αξίας του δικαιώματος αγοράς. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει τραπεζικές καταθέσεις όψεως, όπως μετρητά σε τρεχούμενους λογαριασμούς σε τράπεζα προσβάσιμους ανά πάσα στιγμή. Οι εν λόγω συμμετοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς. Οι επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς και ισοδύναμα μετρητών έχουν ως σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο - - -
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 31/05/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU2633844746
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο πραγματικός κίνδυνος ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά εάν το Προϊόν δεν διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του. Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο του κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.
Το παρόν προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, συνεπώς θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Άλλοι Σημαντικοί κίνδυνοι σχετικοί με το χαρτοφυλάκιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτά που σας οφείλει, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά αν εξαγοράσετε το προϊόν σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να σας επιστραφεί μικρότερο ποσό.  Ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε σημαντικά πρόσθετα κόστη για να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο.

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς, συνεπώς η τελική απόδοση που θα λαμβάνετε θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. 

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.