Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap USD

Ημερομηνία Αποτίμησης

23/07/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1265,0100

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν στόχο αειφόρων επενδύσεων και θα επενδύει σε οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά αειφόρες σύμφωνα με την ταξινομία της ΕΕ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις γνωστοποιήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με τη βιωσιμότητα μπορείτε να βρείτε στο PCD (έγγραφο προσυμβατικών γνωστοποιήσεων, παράρτημα του ενημερωτικού δελτίου) στον δικτυακό τόπο https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του καθαρού ενεργητικού του σε ένα χαρτοφυλάκιο πράσινων ομολόγων που εκφράζεται κυρίως (τουλάχιστον τα 2/3) σε δολάρια ΗΠΑ. Τα πράσινα ομόλογα είναι κάθε είδους ομόλογα των οποίων τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εν όλω, νέων ή/και υφιστάμενων έργων τα οποία είναι επωφελή για το περιβάλλον.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την ανάλυση πράσινων ομολόγων, την παραδοσιακή ανάλυση πιστώσεων και την ανάλυση ΠΚΔ (βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων) που μπορεί να περιορίζονται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτους. Παράδειγμα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογήθηκαν στην ανάλυση ΠΚΔ είναι οι ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) που αποφεύγονται. Κατά την επιλογή επενδύσεων ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει, διατηρεί και επικαιροποιεί την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μελλοντικών επενδύσεων και διασφαλίζει ότι η μέση αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου είναι BBB- ή καλύτερη. Οι επενδύσεις σε ομόλογα με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (με αξιολόγηση ποιότητας κατώτερη από ΒΒΒ- αλλά υψηλότερη από BB-) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς Bloomberg MSCI Global Green Bond USD Total Return Unhedged USD. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση με ιδιαίτερη εστίαση στην επιλογή ομολόγων, όπου η ανάλυση συγκεκριμένων εκδοτών ομολόγων συνδυάζεται με μια ευρύτερη ανάλυση της αγοράς για τη δημιουργία του βέλτιστου χαρτοφυλακίου, με διατήρηση των ορίων απόκλισης σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Στόχος είναι η αξιοποίηση των διαφορών στις αποτιμήσεις των εκδοτών ομολόγων μεταξύ τομέων, καθώς και των διαφορών στις αποτιμήσεις μεταξύ τομέων και διαφορετικών επιπέδων ποιότητας (αξιολογήσεις). Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από του δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι η παροχή μερίσματος. Όλα τα κέρδη θα επανεπενδύονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο - - -
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 30/06/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU2578936770
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

  • Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο του κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.
  • Το παρόν προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, συνεπώς θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.
  • Άλλοι Σημαντικοί κίνδυνοι σχετικοί με το χαρτοφυλάκιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
  • Αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτά που σας οφείλει, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.
  • Έχουμε ταξινομήσει αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως 3 από 7, που είναι μια μεσαία-χαμηλή κατηγορία κινδύνου. Οι δυνητικές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις κατατάσσονται σε μεσαίο-χαμηλό επίπεδο και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο να επηρεάσουν τη δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να σας πληρώσει.
  • Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά αν εξαγοράσετε το προϊόν σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να σας επιστραφεί μικρότερο ποσό.
  • Ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε σημαντικά πρόσθετα κόστη για να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο.
  • Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς, συνεπώς η τελική απόδοση που θα λαμβάνετε θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.