Goldman Sachs Asia Equity Income (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

16/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1129,1000

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει στους επενδυτές υπεραξία κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και άλλων τίτλων που σχετίζονται με μετοχές εταιρειών στην περιοχή της Ασίας (εκτός της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας) με εστίαση στους τίτλους που αναμένεται να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση και επιδιώκει την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων επενδύοντας τα κεφάλαια υπό διαχείριση πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες (τίτλους δικαιωμάτων αγοράς επί κινητών αξιών –σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου– και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην περιοχή της Ασίας (πλην της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας), βάσει της θεμελιώδους ανάλυσης ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε σχέση με τον δείκτη. Συνεπώς, οι επενδύσεις του θα αποκλίνουν ουσιωδώς από τον δείκτη.

Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα II του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το φάσμα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στο φάσμα του δείκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 13,71 -27,27 -4,72
Δείκτης αναφοράς 7,52 -20,11 -
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0113303043
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Ασία

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδύσεις μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοστώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκλησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.