Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

30/03/2023

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

967,8700

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή ενός ελκυστικού επιπέδου εισοδήματος στους επενδυτές σε συνδυασμό με την επίτευξη αύξησης της αξίας του κεφαλαίου. Αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου κυρίως τοποθετώντας τα στοιχεία ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που περιλαμβάνει στρατηγικές διαρθρωτικής διαχείρισης κινδύνου με αποδοτική χρήση παραγώγων, όπως εξηγείται κατωτέρω. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται κυρίως από τίτλους εταιρειών που είναι εγκατεστημένες, εισηγμένες ή των οποίων οι τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην περιοχή της Ασίας, εκτός της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρείες που προσφέρουν ένα ελκυστικό προφίλ απόδοσης βάσει της θεμελιώδους ανάλυσης, ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο μετοχών και κλάδων σε σχέση με τον δείκτη MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Η σύνθεσή του σε επίπεδο μετοχών, κατά συνέπεια, θα αποκλίνει ουσιωδώς από εκείνη του δείκτη MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το μετοχικό τμήμα του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων έναντι του δείκτη MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Ο δείκτης MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη. Στόχος μας είναι η άντληση συμπληρωματικών εσόδων, επιπλέον των μερισμάτων μετοχών, μέσω της πώλησης δικαιωμάτων αγοράς (υποχρέωση παράδοσης υποκείμενων μετοχών ή δεικτών σε ορισμένη τιμή εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου). Η πολιτική αυτή περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις που θα είχε για το αμοιβαίο κεφάλαιο μια απότομη πτώση των τιμών των μετοχών στις ασιατικές αγορές αξιών.

Ως απόρροια αυτής της δομής, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα έχει συνήθως χαμηλότερες επιδόσεις από τις μετοχές εταιρειών της Ασίας σε ισχυρά ανοδικές αγορές, ενώ θα σημειώνει συνήθως υψηλότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια καθοδικών ή ουδέτερων κινήσεων των αγορών.

Πρωτεύων στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ετήσιου εισοδήματος. Δευτερεύων στόχος του είναι η αύξηση του κεφαλαίου των επενδυτών. Αυτό το προϊόν προορίζεται για επενδυτές που αποδέχονται την ανάληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε μετοχές και τη χρήση χρηματοπιστωτικών παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει απευθείας, έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του, στην ηπειρωτική Κίνα μέσω του Stock Connect που είναι το πρόγραμμα αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές, μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν επενδύσεις σε επιλεγμένες κινητές αξίες. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο
Δείκτης αναφοράς
Ημερομηνία αναφοράς 31/08/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0113303043
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Ασία

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδύσεις μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοστώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκλησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.