Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

29/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1738,3300

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα και μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ από εκδότες στην Ασία. Οι εκδότες αυτών των ομολόγων και των μέσων της χρηματαγοράς είναι εγκατεστημένοι στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, το Χονγκ Κονγκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ενδέχεται να ληφθούν υπόψη και εκδότες από άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εγχώριους χρεωστικούς τίτλους της Κίνας μέσω του συστήματος Bond Connect, μια αγορά που διευκολύνει τις επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας.

Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, υψηλότερες επιδόσεις έναντι του δείκτη αναφοράς JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, με ισχυρή εστίαση σε χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται σε σκληρό νόμισμα. Διαχειριζόμαστε ενεργά το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζοντας στην επιλογή εκδοτών, βάσει έρευνας και συστάσεων της ομάδας αναλυτών πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας μας. Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ως προς τις χώρες, τους κλάδους και τα μέσα. Η σύνθεση χαρτοφυλακίου μπορεί να αποκλίνει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 2,61 -15,61 -10,60
Δείκτης αναφοράς 3,71 -5,91 4,75
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0546914242
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ασία

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός.

Κίνδυνοι ρευστότητας ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Οι επενδύσεις μέσω του συστήματος Bond Connect υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών των συναλλαγών, του συναλλαγματικού κινδύνου και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτής της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.