Goldman Sachs Commodity Enhanced (X CAP USD)

Ημερομηνία Αποτίμησης

24/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

180,4600

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει διαφοροποιημένη έκθεση σε κλάδους εμπορευμάτων όπως η ενέργεια, η γεωργία, τα βιομηχανικά μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα και τα ζώντα ζώα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Στόχος μας, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Commodity (TR). Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επενδυτικό φάσμα του δείκτη είναι συγκεντρωμένο και, κατά συνέπεια, το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι συγκεντρωμένο. Από τα παραπάνω, προκύπτει συγκρίσιμη ομοιότητα στη σύνθεση και το προφίλ απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς του. Οι θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μεμονωμένα εμπορεύματα είναι περίπου οι ίδιες με αυτές του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, η ημερομηνία λήξης των συμβολαίωνεμπορευμάτων μπορεί να διαφέρει από τις ημερομηνίες των συμβολαίων από τα οποία απαρτίζεται ο δείκτης. Αυτό συμβαίνει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες του τμήματος από τα «κυλιόμενα» συμβόλαια ή να μεγιστοποιείται το κέρδος του από αυτά. Ως «κυλιόμενα» νοούνται τα ανανεούμενα συμβόλαια που λήγουν. Επίσης, στόχος του είναι να  επωφεληθεί διακρατώντας νωρίτερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που θα αγοραστούν από παθητικά προϊόντα και παραδοσιακούς δείκτες μέσα στην επόμενη περίοδο όπως, επίσης, να επωφεληθεί από τις σχετικές διαφορές στις τιμές ορισμένων εμπορευμάτων που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας. Οι θέσεις καθορίζονται από ένα μαθηματικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους δύο παράγοντες Carry και Flow. Διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι των κινδύνων προκειμένου να   περιοριστεί ο κίνδυνος που συντρέχει για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιοεπενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου των ΗΠΑ και μέσα που παρέχουν έκθεση στις επιδόσεις των εμπορευμάτων. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -0,71 13,71 33,50
Δείκτης αναφοράς 2,89 23,17 40,52
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0518135537
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Δομημένα Προϊόντα
Περιοχή:

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.