Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)

Ημερομηνία Αποτίμησης

27/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

345,4100

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους (δηλ.γραμμάτια, ομόλογα, πιστοποιητικά, κ.λπ.) οι οποίοι εκφράζονται σε νομίσματα χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες είναι οικονομικά αναπτυγμένες και χαρακτηρίζονται από πολιτική σταθερότητα. Επενδύουμε σε χώρες για τις οποίες είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τους ειδικούς πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και σε χώρες που έχουν δρομολογήσει ορισμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι εκδότες των χρεωστικών τίτλων είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένοι σε αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (αναδυόμενες αγορές). Επενδύουμε σε χρεωστικά μέσα της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής (συμπεριλαμβανομένης της Καραϊβικής), της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR).

Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα. Διαχειριζόμαστε ενεργά το αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω της κατανομής χωρών, της τοποθέτησης στην καμπύλη και της επιλογής ομολόγων. Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ως προς τις χώρες και τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η σύνθεση χαρτοφυλακίου μπορεί να αποκλίνει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Όσον αφορά αυτήν την ειδική αντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών, εφαρμόζουμε μια στρατηγική αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. To νόμισμα βάσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD). Με την αντιστάθμιση του κινδύνου που σχετίζεται με αυτή την κατηγορία μετοχών, έχουμε ως στόχο την ανταλλαγή του νομίσματος βάσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (USD) με το νόμισμα βάσης αυτής της κατηγορίας μετοχών που είναι το ευρώ (EUR). Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου συνίσταται στην ανάληψη μιας αντισταθμιστικής θέσης σε άλλο νόμισμα. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 8,42 -12,07 -3,82
Δείκτης αναφοράς 8,39 -8,15 1,22
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0555020568
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Emerging Markets

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκρκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι υψηλός.

Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Οι επενδύσεις σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ' ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορους θεματικούς τομείς. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Η αντιστάθμιση του κινδύνου που σχετίζεται με ορισμένες κατηγορίες μετοχών, μια μέθοδος που αποσκοπεί στη διαχείριση συγκεκριμένου συναλλαγματικού κινδύνου, ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη πρόσθετου πιστωτικού κινδύνου και εναπομένοντος κινδύνου αγοράς ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.