Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

16/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

48,1800

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε χρεωστικά μέσα (δηλ. γραμμάτια, ομόλογα, πιστοποιητικά κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί ή/και εκφράζονται στα νομίσματα αναπτυσσόμενων χωρών («αναδυόμενες αγορές») χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εναπομείνασα διάρκεια αυτών των μέσων είναι μικρότερη του ενός έτους. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο συνάπτει προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (σύμβαση συναλλάγματος κατά την οποία ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει ένα συγκεκριμένο νόμισμα στον αγοραστή σε κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον) αναδυόμενων αγορών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εγχώριους χρεωστικούς τίτλους της Κίνας μέσω του συστήματος Bond Connect, μια αγορά που διευκολύνει τις επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Στόχος μας, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων από τον δείκτη αναφοράς JP Morgan ELMI Plus. Διαχειριζόμαστε ενεργά το αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω της κατανομής νομισμάτων, της τοποθέτησης στην καμπύλη και της επιλογής μέσων. Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ως προς τις χώρες και τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η σύνθεση χαρτοφυλακίου μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από τον δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 0,92 -4,24 -3,72
Δείκτης αναφοράς 2,85 -3,18 1,03
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0546916452
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Emerging Markets

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο  μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορους άλλους θεματικούς τομείς. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Οι επενδύσεις μέσω του συστήματος Bond Connect υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών των συναλλαγών, του συναλλαγματικού κινδύνου και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτής της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.