Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

27/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1981,3600

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση και στοχεύει σε ένα προφίλ κινδύνου-απόδοσης που συνάδει με τον δείκτη αναφοράς του, τον δείκτη MSCI Emerging Markets (NR), εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τα ΠΚΔ κριτήρια ελέγχου, εστιάζοντας σε μια θετικήεπιλογή βάσει της ανάλυσης κινδύνων των περιβαλλοντικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση πτυχών, για τη βελτίωση του προφίλ βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς. Στόχος του είναι οι εταιρείες που συνδυάζουν τον σεβασμό προς τις κοινωνικές αρχές (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, αποφυγή διακρίσεων, το ζήτημα της παιδικής εργασίας) και τις περιβαλλοντικές αρχές με τις οικονομικές επιδόσεις.

Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εταιρείες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εταιρείεςπου δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικόπετρέλαιο και αέριο. Λόγω του αποκλεισμού εταιρειών που δεν πληρούν τα κριτήρια ως αποτέλεσμα της πολιτικής μας για τη βιωσιμότητα, θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ της σύνθεσης χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς. Μια μέθοδος βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου με σκοπό την επίτευξη ενός προφίλ κινδύνου-απόδοσης που συνάδει με εκείνο του Δείκτη. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μετονομάστηκε από NN (L) Latin America σε NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity με αντίστοιχη τροποποίηση της επενδυτικής του πολιτικής την 1η Ιουνίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 7,03 -20,68 9,60
Δείκτης αναφοράς 9,88 -16,11 15,93
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0113302664
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Emerging Markets

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που  χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες.

Οι παράγοντες αυτοί  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορους άλλους θεματικούς τομείς. Η ανάκτηση τηςαρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.