Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex- Financials) - X Cap EUR

Ημερομηνία Αποτίμησης

20/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

290,1400

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους που εκφράζονται σε ευρώ και μέσα της χρηματαγοράς από εκδότες που επιδιώκουν βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση αρχές. Για τον προσδιορισμό ενός επιλέξιμου βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντος, οι τίτλοι των εταιρειών ελέγχονται με τη μέθοδο της διαλογής δι' αποκλεισμού. Αποκλείονται οι εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά και διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν αμφιλεγόμενη συμπεριφορά. Δεν επενδύουμε σε εκδότες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εκδότες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων (εξαιρουμένων των ομολόγων που εκδίδονται από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου) υψηλής ποιότητας που είναι εκφρασμένα σε ευρώ (με αξιολόγηση AAA έως BBB-). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περιορισμένο ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα τα οποία εκδίδονται από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και σε εταιρικά ομόλογα υψηλότερου κινδύνου και ως εκ τούτου υψηλότερης απόδοσης (με αξιολόγηση χαμηλότερη από BBB-). Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες επιδόσεις από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financials. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ενεργητική, με έμφαση στην επιλογή των τίτλων των εταιρειών. Η διαδικασία επιλογής μας περιλαμβάνει χρηματοοικονομική ανάλυση και ΠΚΔ ανάλυση (βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων). Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, η ανάλυση εστιάζει σε εταιρείες που επιδιώκουν μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης παράλληλη προς τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Συνδυάζουμε αυτήν την ανάλυση με μία ευρύτερη ανάλυση της αγοράς για τη συγκρότηση ενός βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Στόχος μας είναι να εκμεταλλευθούμε τις διαφορές στις αποτιμήσεις των ομολόγων των εταιρειών που εκδίδουν τα ομόλογα εντός ενός συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και τις διαφορές στις αποτιμήσεις μεταξύ κλάδων και τμημάτων διαφορετικής ποιότητας (αξιολογήσεων). Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Επειδή ο ειδικός κίνδυνος που σχετίζεται με τους εκδότες είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιδόσεων, υποβάλλουμε όλους τους εκδότες που αποτελούν μέρος του φάσματος διαθέσιμων επενδύσεων σε διεξοδική ανάλυση επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου, διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο εκδοτών, κλάδων και αξιολογήσεων σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 3,71 -9,73 -6,71
Δείκτης αναφοράς 4,08 -8,16 -4,18
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0577843344
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου θεωρείται μέτριος.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.