Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap EUR

Ημερομηνία Αποτίμησης

20/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

265,2875

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια ευέλικτη και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, σχεδιασμένη ώστε το αμοιβαίο κεφάλαιο να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου, σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, είναι η επίτευξη επιδόσεων που υπερβαίνουν τις επιδόσεις του δείκτη EURIBOR 1 μηνός εντός των πλαισίων ενός αυστηρά καθορισμένου προϋπολογισμού του κινδύνου, εστιάζοντας στον περιορισμό του κινδύνου πιθανής μείωσης της αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και ο δείκτης αναφοράς δε χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου αλλά μόνο για τον υπολογισμό των επιδόσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, θεμελιώδη και συμπεριφορική ανάλυση που οδηγεί σε δυναμική κατανομή του ενεργητικού σταδιακά.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού (όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα επενδυτικού και μη επενδυτικού βαθμού, μετρητά, έμμεσες επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων και των εμπορευμάτων) και μπορεί να χρησιμοποιεί και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως παράγωγα, για την επίτευξη των στόχων του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει σε φυσικά εμπορεύματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να λαμβάνει θέσεις αγοράς και πώλησης (θέσεις πώλησης μόνο μέσω παραγώγων) ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του, αλλά δεν πρόκειται να λαμβάνει θέσεις πώλησης σε επίπεδο κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού (με την εξαίρεση των μετρητών ή του προσωρινού δανεισμού). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως και 20% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές κατηγορίας Α της Κίνας μέσω του συστήματος Stock Connect και σε χρεωστικούς τίτλους μέσω του συστήματος Bond Connect. Οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας τίτλους σταθερού εισοδήματος, μέσα της χρηματαγοράς και μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών θα ανέρχονται κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 50%. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 3,09 -9,24 -7,33
Δείκτης αναφοράς 3,75 4,30 3,28
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0809674384
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται μέτριος.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Οι επενδύσεις μέσω των συστημάτων Bond Connect και Stock Connect ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιορισμών στις ποσοστώσεις, των περιορισμών στις συναλλαγές, του συναλλαγματικού κινδύνου, της ανάκλησης επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού, καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.