Goldman Sachs Green Bond (X CAP) EUR

Ημερομηνία Αποτίμησης

29/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

203,1600

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως  αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο πράσινων ομολόγων και μέσων της χρηματαγοράς υψηλής ποιότητας (με αξιολόγηση ΑΑΑ έως ΒΒΒ-) τα οποία εκφράζονται κατά κύριο λόγο σε Ευρώ. Τα πράσινα ομόλογα είναι ομολογίες των οποίων τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εν όλω, νέων ή/και υφιστάμενων έργων τα οποία είναι επωφελή για το περιβάλλον. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (με αξιολόγηση ποιότητας κατώτερη από ΒΒΒ-) σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του. Προκειμένου να προσδιορίσουμε το φάσμα των επιλέξιμων επενδύσεών μας, ελέγχουμε αν τα επιλεγμένα ομόλογα συμμορφώνονται με τις Αρχές των Πράσινων Ομολόγων όπως έχουν διατυπωθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, οι εκδότες υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο με βάση μια προσέγγιση αποκλεισμού. Δεν επενδύουμε σε εκδότες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εκδότες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Εκδότες με εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επιδόσεις και πολιτικές σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά θέματα ή θέματα διακυβέρνησης (ΠΚΔ) ή χαμηλή αξιολόγηση ΠΚΔ, εξαιρούνται. Με βάση τις μετρήσεις στη διάρκεια μιας περιόδου 5 ετών, στόχος μας είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση με ιδιαίτερη εστίαση στην επιλογή ομολόγων. Συνδυάζουμε την ανάλυση συγκεκριμένων εκδοτών ομολόγων με μία ευρύτερη ΠΚΔ ανάλυση και ανάλυση της αγοράς για τη συγκρότηση ενός βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε τις διαφορές στις αποτιμήσεις των εκδοτών ομολόγων σε διάφορους τομείς, καθώς και τις διαφορές στις αποτιμήσεις μεταξύ τομέων και διαφορετικών επιπέδων ποιότητας (αξιολογήσεις). Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Επειδή ο ειδικός κίνδυνος που σχετίζεται με τους εκδότες είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιδόσεων, υποβάλλουμε όλους τους εκδότες που αποτελούν μέρος του φάσματος διαθέσιμων επενδύσεων σε διεξοδική ανάλυση επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Για τη διαχείριση των κινδύνων, έχουν καθοριστεί όρια απόκλισης ως προς τους τομείς και τις χώρες έναντι του δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη. Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σκοπεύουν να αποσύρουν τα χρήματά τους εντός 3 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 3,35 -18,11 0,00
Δείκτης αναφοράς 3,95 -16,39 -
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU1738491338
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται μέτριος Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.