Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

Ημερομηνία Αποτίμησης

27/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

750,6600

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων ομολόγων, εκπεφρασμένων σε ευρώ και ευρωπαϊκών μετοχών από εταιρείες και εκδότες που εφαρμόζουν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης τηρώντας τις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευθύνης και της διακυβέρνησης. Για τον προσδιορισμό του επιλέξιμου βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντός μας, οι εταιρείες ελέγχονται με τη μέθοδο της διαλογής δι' αποκλεισμού βάσει της οποίας αποκλείονται οι εταιρείες που παρουσιάζουν σοβαρά και διαρθρωτικά προβλήματα σε σχέση με αμφιλεγόμενη συμπεριφορά και δραστηριότητες. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εκδότες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εκδότες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Μόνο οι χώρες που διαθέτουν την καλύτερη βαθμολογία σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης έχουν το δικαίωμα να επενδύουν σε αυτό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, την ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων που οδηγεί σε δυναμική κατανομή του ενεργητικού σταδιακά. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση έναντι ενός επενδυτικού προφίλ που αποτελείται κατά 50% από ομόλογα που εκφράζονται σε ευρώ και κατά 50% από ευρωπαϊκές μετοχές. Σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, στόχος μας είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την προσθήκη αξίας μέσω τριών προσεγγίσεων: (1) Τακτική κατανομή μεταξύ και εντός των μετοχών και ομολόγων, (2) Επιλογή βάσει της ανάλυσης των εταιρειών και των εκδοτών, η οποία συνδυάζει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, μη εισαγωγή διακρίσεων, καταπολέμηση της παιδικής εργασίας) και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες με τις οικονομικές επιδόσεις, (3) Αποφάσεις που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση των κινδύνων. Όσον αφορά αυτήν την ειδική αντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών, εφαρμόζουμε μια στρατηγική αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Με την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στόχος μας είναι να αποφύγουμε τον συναλλαγματικό κίνδυνο για τους επενδυτές του ευρώ. Αντισταθμίζουμε οποιονδήποτε συναλλαγματικό κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μετοχών (ευρώ). Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου συνίσταται στην ανάληψη μιας αντισταθμιστικής θέσης σε άλλο νόμισμα. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 6,06 -3,81 13,35
Δείκτης αναφοράς 6,61 4,85 16,03
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0121217920
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επίσης, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Η αντιστάθμιση του κινδύνου που σχετίζεται με ορισμένες κατηγορίες μετοχών, μια μέθοδος που αποσκοπεί στη διαχείριση συγκεκριμένου συναλλαγματικού κινδύνου, ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη πρόσθετου πιστωτικού κινδύνου και εναπομένοντος κινδύνου αγοράς ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.