Goldman Sachs Patrimonial Balanced (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

29/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1563,5100

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται από άλλα αμοιβαία κεφάλαια (fund of funds) και επενδύει κατά κύριο λόγο σε διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος (αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν είτε σε μετοχές είτε σε μέσα σταθερής απόδοσης). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να επιτυγχάνονται οι επενδυτικοί του στόχοι. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει απευθείας, έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες της ηπειρωτικής Κίνας μέσω του Stock Connect που είναι το πρόγραμμα αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν επενδύσεις σε επιλεγμένες κινητές αξίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, θεμελιώδη και συμπεριφορική ανάλυση που οδηγεί σε δυναμικές κατανομές του ενεργητικού σταδιακά. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει  ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση έναντι ενός επενδυτικού προφίλ αποτελούμενου από ομόλογα κατά 50% που εκφράζονται σε ευρώ (δείκτης αναφοράς: Bloomberg Barclays Euro Aggregate) και από παγκόσμιες μετοχές κατά 50% (δείκτης αναφοράς: MSCI AC World (NR)), με ένα εύρος 20%. Σε χρονικ ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες επιδόσεις από τον συνδυασμένο δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερή αύξηση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την προσθήκη αξίας μέσω τριών προσεγγίσεων: (1) Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένες μετοχές και ομόλογα καθώς και επιλογή αν θα γίνουν τοποθετήσεις γενικότερα σε μετοχές ή ομόλογα, (2) Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ένα ευρύ σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων, (3) Καθορισμός της διασποράς του χαρτοφυλακίου και του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 9,78 -0,36 15,58
Δείκτης αναφοράς 12,01 5,89 23,97
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0121216955
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει  αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα  χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ενδεικτικά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μέσων που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδύσεις μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοστώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκλησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.