Goldman Sachs Global Social Impact Equity (X Cap) USD

Ημερομηνία Αποτίμησης

17/06/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

1990,1400

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο του τις βιώσιμες επενδύσεις.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ενεργή διαχείριση με σκοπό την επένδυση σε εταιρείες που παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε συνδυασμό με χρηματοοικονομική απόδοση. Το επιμέρους κεφάλαιο έχει μια επενδυτική προσέγγιση βάσει αντίκτυπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ταμείο εστιάζει σε μια σειρά θεμάτων που ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον στόχο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της οικονομικής ενδυνάμωσης κοινοτήτων, της ασφαλούς κοινωνίας και της καλής υγείας και ευημερίας. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις. Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τη θεματική εναρμόνιση, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση παραγόντων ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές.

Κατά κύριο λόγο, εταιρείες με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα χαρακτηρίζονται κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, καμία επένδυση δεν θα πραγματοποιείται σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές ESG ή σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εταιρείες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κινείται σε ένα φάσμα παγκόσμιων επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένο με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την προσθήκη αξίας μέσω της ανάλυσης των εταιρειών, της δέσμευσης του προσωπικού τους και της μέτρησης των επιπτώσεών τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Για τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χρησιμοποιείται ο δείκτης MSCI AC World (NR) ως δείκτης αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει  ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 10,59 -12,26 30,30
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 31/05/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0121174428
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Οι μετοχές ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορους άλλους θεματικούς τομείς. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδύσεις μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοστώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκλησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.