NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)

30/06/2022
486,24
Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρείες που έχουν θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με μια θετική οικονομική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται σε εταιρείες που συμβάλλουν θετικά σε έναν ή περισσότερους ΣΒΑ του ΟΗΕ (οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), οι οποίοι σχετίζονται με τις παρακάτω πρωταρχικές θεματικές: τη βιωσιμότητα των φυσικών μας πόρων, τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα και τη βιώσιμηοικονομική ανάπτυξη, καθώς και την υγεία και την ευεξία.Το  χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από διασπορά ως προς τις θεματικές επενδύσεις, τις χώρες και τους κλάδους. Επιδιώκουμε την προσθήκη αξίας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω ανάλυσης των εταιρειών, της δέσμευσης του προσωπικού τους και μέτρησης των επιπτώσεών τους. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση και ΠΚΔ ανάλυση (βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων).

Κατά κύριολόγο, εταιρείες με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα χαρακτηρίζονται κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, καμία επένδυση δεν θα πραγματοποιείται σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές ESG ή σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εταιρείες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει απευθείας, έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες της ηπειρωτικής Κίνας μέσω του Stock Connect, που είναι το πρόγραμμα αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν επενδύσεις σε επιλεγμένους τίτλους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Για τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ο δείκτης MSCI AC World (NR) χρησιμοποιείται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως δείκτης αναφοράς σε  μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις
Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο-10,5517,8228,49
Δείκτης Αναφοράς---

Ημερομηνία Αναφοράς 31.05.2022
Προφίλ Κινδύνου
1234567

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκρινένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός.

Οι μετοχές ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ανάπτυξη της  χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδύσεις μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοστώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκλησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0250170304
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μετοχικό
Περιοχή:
Global