NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)

27/06/2022
473,74
Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια αξιών ανά την υφήλιο, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης. Η επιλογή αυτών των εταιρειών συνδυάζει την ανάλυση περιβαλλοντικών, κοινωνικών (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, αποφυγή διακρίσεων, το ζήτημα της παιδικής εργασίας) και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων με τις οικονομικές επιδόσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρίες με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εστιάζοντας σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ διατηρούνται μέγιστα όρια υπερστάθμισης σε επίπεδο μετοχών σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επίσης ένα  χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα συγκριτικά με εκείνο του δείκτη αναφοράς. Η σύνθεσή του σε επίπεδο μετοχών, κατά συνέπεια, θα αποκλίνει ουσιωδώς από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής, το αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει χρήση θεμελιώδους και ΠΚΔ ανάλυσης και, επίσης, αποκλείει τις επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς MSCI World NR. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας.Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις
Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο0,4259,1373,66
Δείκτης Αναφοράς8,6448,7066,93

Ημερομηνία Αναφοράς 31.05.2022
Προφίλ Κινδύνου
1234567

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου ορίζεται ως μέτριος. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν υπάρχει δυσκολία πώλησης μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης, δυσχεραίνοντας ενδεχομένως την ανάκτηση της επένδυσής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0121204431
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μετοχικό
Περιοχή:
Global