Πολιτική Αποδοχών

3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της «3KINVESTMENTPARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ενσωματώνει τις ρυθμίσεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012, του άρθρου 13 του ν. 4209/2013, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ’ αρ. 8/459/27.12.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αρ. 28/606/22.12.2011 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο 48 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρία, κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, δεν προβαίνει σε διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων και στελεχών της για λόγους φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικού φρονήματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή άλλης κατάστασης.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι η προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων βιωσιμότητας*, η αποθάρρυνση της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων, καθώς και κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ του κινδύνου, τους Κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία, καθώς και η μη παρακώλυση της Εταιρίας να ενεργεί προς το συμφέρον των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, στόχος της παρούσας πολιτικής είναι η δομή των αποδοχών της Εταιρίας να μην ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και να συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση.

*Ως «κίνδυνος βιωσιμότητας» ορίζεται γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης.

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η πολιτική αποδοχών θα πρέπει να εφαρμόζεται στις κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, τα πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας, των ατομικών χαρτοφυλακίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτή διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες στελεχών/ υπαλλήλων της Εταιρίας:

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη,
στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων,
στον Εσωτερικό Ελεγκτή,
στους Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων,
στους Διαχειριστές ατομικών χαρτοφυλακίων,
στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας,
σε κάθε υπάλληλο της Εταιρίας που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των ατομικών χαρτοφυλακίων ή των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτή διαχειρίζεται και
σε κάθε υπάλληλο της Εταιρίας, του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των ατομικών χαρτοφυλακίων ή των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτή διαχειρίζεται.
 

2.2. Οι αρχές που αποτυπώνονται στην παρούσα πολιτική αποδοχών εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η Εταιρία, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλουν άμεσα τα ίδια τα αμοιβαία κεφάλαια, περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων προς όφελος των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο 2.1. ανωτέρω.

 

2.3. Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζομένου ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.

 

2.4. Για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής οι όροι «σταθερές» και «μεταβλητές» αποδοχές έχουν την ακόλουθη έννοια:

  • Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του προσωπικού.
  • Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από συμβατικούς όρους. Επικουρικές πληρωμές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό, αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρίας και δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών.

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η πολιτική αποδοχών στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των κινήτρων των εργαζομένων, ξεκάθαροι, μετρήσιμοι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί στόχοι, τίθενται στις αρχές κάθε έτους. Στους εν λόγω στόχους συμπεριλαμβάνονται και οι στόχοι της Εταιρίας σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα κίνητρα εξασφαλίζουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και δημιουργούν ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και των συμφερόντων της Εταιρίας και των μετόχων.

Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας, των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και των μεριδιούχων αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, περιλαμβάνει δε μέτρα με τα οποία αποθαρρύνεται η σύγκρουση συμφερόντων.

Το προσωπικό που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα ελέγχου είναι ανεξάρτητο από τις επιχειρηματικές μονάδες τις οποίες εποπτεύει, έχει τις κατάλληλες εξουσίες και αμείβεται με βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιδόσεων των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχει.

Ειδικά οι αποδοχές των ανώτερων στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και της κανονιστικής συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές, μεταβλητές και επικουρικές. Οι σταθερές αποδοχές αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό μέρος των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους.

Σε περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόμου ή του σχετικού αμοιβαίου κεφαλαίου και των κινδύνων του, καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας κατά το χρόνο αξιολόγησης της ατομικής επίδοσης. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά και ποιοτικά (μη χρηματοοικονομικά) κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 4 της παρούσας πολιτικής.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων που συνδέονται με την καταβολή αποδοχών εντάσσεται σε τριετές πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η καταβολή τμημάτων της αμοιβής που συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη τον υποκείμενο επιχειρηματικό κύκλο της Εταιρίας και τους επιχειρηματικούς της κινδύνους. Ειδικά ως προς τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια, η αξιολόγηση των αποδόσεων εγγράφεται σε τριετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και στους επενδυτικούς κινδύνους αυτών και ότι η καταβολή των αποδοχών που συναρτώνται με τις επιδόσεις επιμερίζεται στην ίδια ως άνω χρονική περίοδο.

 Μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται μόνο όταν η Εταιρία έχει κέρδη και άρα ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση και υπό τον όρο επίτευξης των στόχων της Εταιρίας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, η καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν αποδυναμώνει την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης. Οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επετεύχθησαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία.

Οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του υπό αναστολή μέρους τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής μονάδας του σχετικού αμοιβαίου κεφαλαίου και του υπόψη μέλους του προσωπικού, καθώς και υπό τον όρο επίτευξης των στόχων της Εταιρίας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη.

Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί συμβάσεων εργασίας, το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών θα συρρικνώνεται σε γενικές γραμμές σημαντικά όταν η Εταιρία ή το σχετικό αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει χαμηλές  ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η συρρίκνωση  αφορά τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και μειώσεις σε καταβληθείσες αμοιβές του παρελθόντος μέσω ρυθμίσεων malus ή επιστροφής αμοιβών (clawback) ή άλλων ρυθμίσεων.

Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας και των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την Εταιρία πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την Εταιρία για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με την μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.μόνο ως προς το τμήμα τους που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά έτος εισφοράς από την Εταιρία στο συνταξιοδοτικό κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και σύμφωνα με τους όρους που κατωτέρω υπό 5 παρατίθενται. Στην περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. με την υποχρέωση πενταετούς περιόδου διακράτησης, μόνο ως προς το τμήμα τους που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά έτος εισφοράς από την Εταιρία στο συνταξιοδοτικό κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και σύμφωνα με τους όρους που κατωτέρω υπό 5 παρατίθενται.

Το προσωπικό υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αμοιβή ή ευθύνη για να καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο.

Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων της παρούσας πολιτικής.
Η Εταιρία οφείλει να προσαρμόζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με το προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με τις προβλέψεις της παρούσας πολιτικής.
 

4. ΔΟΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

4.1. Δομή αποδοχών

Οι αποδοχές που καταβάλλει η Εταιρία διακρίνονται σε σταθερές,  μεταβλητές και επικουρικές  έχουν δε την έννοια που τους αποδίδεται στο σημείο 2.4 της παρούσας πολιτικής. Σημειώνεται ότι οι Σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος και δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του.

Ως προς τις Σταθερές αποδοχές, η Εταιρία έχει δημιουργήσει μισθολογικές κλίμακες, με τις οποίες εξασφαλίζεται συγκρίσιμη απόδοση σταθερών αποδοχών στους κατόχους θέσεων παρόμοιας βαρύτητας.

Ως προς δε τις Μεταβλητές αποδοχές ισχύουν τα εξής: α) συνδέονται με την επίτευξη  των στόχων της Εταιρίας και είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της, η οποία  προσανατολίζεται στην απόδοση, β) η καταβολή τους δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μη λάβει χώρα σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει κερδοφορία  ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στο εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με δεδομένο ότι οι καταβαλλόμενες από την Εταιρία σταθερές αποδοχές αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό μέρος των συνολικών αποδοχών κάθε εργαζομένου/ στελέχους, είναι εμφανές ότι η μη καταβολή των μεταβλητών αποδοχών  δεν  δημιουργεί πρόβλημα στον εργαζόμενο/ στέλεχος για τη διατήρηση του βιοτικού του επιπέδου.

 

4.2. Μηχανισμός υπολογισμού μεταβλητών αποδοχών.

Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η Εταιρία εξευρίσκεται από το συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόμου, του Τμήματος/ Διεύθυνσης στο/ην οποίο/α αυτό εργάζεται (εφόσον συντρέχει περίπτωση), των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας αλλά και -εφόσον συντρέχει περίπτωση- της απόδοσης των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρίας και του προφίλ κινδύνου αυτών.

Ειδικότερα:

α) Η αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων διενεργείται σε ετήσια βάση και στηρίζεται στο βαθμό επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται στις αρχές κάθε έτους με βάση τις υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο άτομο στην Εταιρία. Οι  ποσοτικοί στόχοι καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα και τον βαθμό επίδρασης αυτής στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Στους ποιοτικούς στόχους συμπεριλαμβάνονται:

αποτελεσματικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων,
δυνατότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, 
πνεύμα συνεργασίας,
ορθή θέση στόχων και προτεραιοτήτων,
εξεύρεσηλύσεων,
αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
συμβολή στην επίτευξη στόχων της Εταιρίας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη και
έγκαιρη ολοκλήρωση χρονοδιαγραμμάτων.

β) Η αξιολόγηση της επίδοσης του Τμήματος/ Διεύθυνση στο/ην οποίο/α εντάσσεται το αξιολογούμενο άτομο (εφόσον συντρέχει περίπτωση), εξευρίσκεται με βάση το βαθμό επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε επίπεδο Τμήματος/ Διεύθυνσης (από το σύνολο των προσώπων που εντάσσονται στο/η συγκεκριμένο/η Τμήμα/ Διεύθυνση).

γ) Η αξιολόγηση της επίδοσης της Εταιρίας διενεργείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά της αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων και στόχων αειφορίας, το επιχειρηματικό πλάνο και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της Εταιρίας.

Οι προαναφερόμενοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι συμμετέχουν στην εξεύρεση του τελικού ποσοστού επίτευξης των τεθέντων στόχων κατά συγκεκριμένο ποσοστό (%) βαρύτητας, το οποίο καθορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Με την ίδια απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθορίζει το ελάχιστο τελικό ποσοστό επίτευξης στόχων για την ενεργοποίηση του μηχανισμού καταβολής μεταβλητών αποδοχών. Με βάση το τελικό ποσοστό επίτευξης στόχων, το τελικό προς απόδοση ποσό υπολογίζεται ως εξής: ( Λειτουργικό Κέρδος – Αναλογούντα Φόρο – 10% Ιδίων Κεφαλαίων) *20%)

 

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Σημειώνεται ότι με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή εφαρμόζεται βάσει της εγκυκλίου 48/11.05.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMAγια τις ορθές πολιτικές αποδοχών με βάση την οδηγία ΟΣΕΚΑ (με αριθμ. 2016/575-EL), τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 5.1., 5.2. και 5.3. δεν εφαρμόζονται όταν το συνολικό ύψος των (τυχόν) προς καταβολή μεταβλητών αποδοχών ανά πρόσωπο κατ’ έτος, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Σημειώσεις:

(α) Ως χρόνος καταβολής των συνταξιοδοτικών μεταβλητών αποδοχών του συνταξιοδοτικού ορίζεται ο χρόνος εξαγοράς από τον υπάλληλο της μερίδας του από αυτό και

(β) Ως χρόνος καταβολής μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρία στον δικαιούχο ορίζεται ο χρόνος πίστωσης του ποσού στον λογαριασμό του εργαζομένου.

Η επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:

  • Τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρία: 24 εργαζόμενοι.
  • Το γεγονός ότι η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα και δεν έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες, καθώς και ότι διαχειρίζεται ΟΣΕ με απλές επενδυτικές στρατηγικές που δεν έχουν εισαγάγει τα μερίδιά τους σε οργανωμένη αγορά και δεν επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
  • Το γεγονός ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
  • Αναφορικά με την έκθεση σε κίνδυνο της Εταιρίας, το γεγονός ότι η Εταιρεία παρακολουθεί τους επιμέρους κινδύνους που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της, θέτει περιορισμούς και όρια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, ενώ δεν διαθέτει επενδυτικές θέσεις σε παράγωγα και μέσα τιτλοποίησης.
  • Το γεγονός ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις έναντι των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του υπό αναστολή μέρους τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ/ ΟΕΕ εφόσον συντρέχει περίπτωση, και του υπόψη μέλους του προσωπικού, καθώς και υπό τον όρο επίτευξης των στόχων της Εταιρίας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, διασφαλίζεται πάντοτε ότι το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών και ο τρόπος καταβολής τους δεν περιορίζει τη δυνατότητά της Εταιρίας να ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση.

5.1. Το 50% των μεταβλητών αποδοχών θα αποτελείται από μερίδια των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη και τον κανονισμό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση υπόκεινται σε διακράτηση αντίστοιχη με την περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων ή των ισοδύναμων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας, των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και των μεριδιούχων αυτών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι μικρότερη από το 50% της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%.

 

5.2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5.1. εφαρμόζονται τόσο στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5.3., όσο και στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που δεν τελεί υπό αναστολή.

 

5.3. Η καταβολή 40% των μεταβλητών αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο  3 ετών, η οποία κρίνεται αρμόζουσα λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του αντίστοιχου αμοιβαίου κεφαλαίου και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ποσοστό των μεταβλητών αποδοχών, η καταβολή του οποίου αναβάλλεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καταβάλλεται αναλογικά επιμεριζόμενο κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

 

6. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την πολιτική αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας και επιβλέπει την εφαρμογή της. Τα ανωτέρω καθήκοντα ασκούνται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές αποδοχών.  

 

 

Ημερομηνία αναφοράς: 28.02.2022