Πολιτική της εταιρίας στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR)

Σκοπός της παρούσας πολιτικής της Εταιρίας είναι: α)η συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR) ως προς τη χρήση δεικτών αναφοράς σε σχέση με τους υπό διαχείριση οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) και β) ο καθορισμός  των ενεργειών, στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιεί σε σχέση με τους υπό διαχείριση οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ).

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 28(2) του Κανονισμού:

Εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα σχέδια αυτά προσδιορίζουν έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που έπαυσαν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι δείκτες αυτοί αποτελούν κατάλληλη εναλλακτική λύση. Οι εποπτευόμενες οντότητες παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή τους και φροντίζουν να αντικατοπτρίζονται τα σχέδια στις συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες.

Άρθρο 29 του Κανονισμού:

Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, η διαχειρίστρια εταιρία του επενδυτικού προϊόντος μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ο δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Μια εποπτευόμενη οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν δείκτη αναφοράς ή έναν συνδυασμό δεικτών αναφοράς στην Ένωση αν ο δείκτης αυτός παρέχεται από διαχειριστή ευρισκόμενο στην Ένωση και εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 36 ή εάν πρόκειται για δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36 ή εάν πρόκειται για δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ πριν τις 31.12.2023  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51(5) του BMR  ή εάν χρησιμοποιείται υποκατάστατο*  για  δείκτη  αναφοράς, το  οποίο  έχει  οριστεί  σύμφωνα  με το  άρθρο  23β  ή  το  άρθρο  23γ του BMR.

* Ως «υποκατάστατο» νοείται ο δείκτης αναφοράς που ορίζεται με βάση το  άρθρο  23β  ή  το  άρθρο  23γ του BMR σε αντικατάσταση υφιστάμενου δείκτη αναφοράς.

 

Μέτρα που έχει λάβει η Εταιρία για τη συμμόρφωσή της με τον BMR.

Ως προς τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) που η Εταιρία διαχειρίζεται, για τους οποίους συντρέχει περίπτωση «χρήσης δείκτη αναφοράς» κατά την έννοια του BMR (λ.χ. σε περίπτωση μέτρησης της απόδοσης ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ μέσω ενός δείκτη ή συνδυασμού δεικτών με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης του εν λόγω δείκτη ή συνδυασμού δεικτών ή τον καθορισμό της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού ενός χαρτοφυλακίου ή για την καταβολή αμοιβής υπεραπόδοσης/ performance fee), ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας διασφαλίζει τα εξής:

Ότι ο χρησιμοποιούμενος για κάθε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή ευρισκόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 36 του BMR ή ότι πρόκειται για δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36 ή ότι πρόκειται για δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από υπό την διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ πριν τις  31.12.2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51(5) του BMR  ή ότι χρησιμοποιείται υποκατάστατο*  για  δείκτη  αναφοράς, το  οποίο  έχει  οριστεί  σύμφωνα  με το  άρθρο  23β  ή  το  άρθρο  23γ του BMR. Προς το σκοπό αυτό, διενεργείται σε τακτική βάση (ανά εξάμηνο)ο σχετικός έλεγχος .
Ότι τα ενημερωτικά δελτία και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIIDs) των υπό διαχείριση της Εταιρίας ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) περιλαμβάνουν σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ο δείκτης αναφοράς (ή συνδυασμός δεικτών) παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστών και Δεικτών Αναφοράς του άρθρου 36 του BMR ή αν ο δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36 ή αν ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται από υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ πριν τις 31.12.2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51(5) του BMR  ή εάν χρησιμοποιείται υποκατάστατο*  για  δείκτη  αναφοράς, το  οποίο  έχει  οριστεί  σύμφωνα  με το  άρθρο  23β  ή  το  άρθρο  23γ του BMR.
Ότι καμία μέτρηση απόδοσης των ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) που διαχειρίζεται η Εταιρία δεν αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς (ή συνδυασμό δεικτών), για τον οποίο δεν πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις 
Ότι σε περίπτωση σύστασης από την Εταιρία νέου ΟΣΕ που θα κάνει χρήση δείκτη αναφοράς κατά την έννοια του BMR ή σε περίπτωση χρήση δείκτη αναφοράς σε σχέση με υπό διαχείριση ΟΣΕ από υφιστάμενο ΟΣΕ που δεν προέβαινε μέχρι τότε σε χρήση δείκτη, ο χρησιμοποιούμενος δείκτης αναφοράς (ή συνδυασμός δεικτών) πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες  προϋποθέσεις .
Ότι στις συμβατικές σχέσεις της Εταιρίας με τους μεριδιούχους των υπό διαχείριση ΟΣΕ, για τους οποίους συντρέχει περίπτωση χρήσης δείκτης αναφοράς κατά τον BMR, υφίσταται πρόβλεψη σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες θα προβαίνει η Εταιρία σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς.
 

Ενέργειες της Εταιρίας σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς.

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από υπό διαχείριση ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) της Εταιρίας, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας προβαίνει στις εξής ενέργειες:

1) Ελέγχει σε τακτική βάση ( ανά εξάμηνο)την πολιτική που διαθέτουν οι διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούν οι υπό διαχείριση ΟΣΕ δυνάμει του άρθρου 28(1) του BMR (Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς υποχρεούται να δημοσιεύει διαδικασία σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες πρόκειται να προβεί σε περίπτωση τροποποίησης ή παύσης παροχής δείκτη αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιείται στην Ένωση), καθώς και τις ανακοινώσεις/ δηλώσεις περί αλλαγής ή διακοπής παροχής δείκτη αναφοράς.

2) Ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από υπό διαχείριση ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) της Εταιρίας είτε με βάση τις υπό 1) πληροφορίες είτε με βάση την ενημέρωση που λαμβάνει από τον Διευθυντή Επενδύσεων ή τον Διευθυντή Υποστήριξης Πωλήσεων, Marketing& PDM της Εταιρίας. Ειδικότερα:

α) Εφόσον πρόκειται για αλλαγή σε δείκτη αναφοράς: Συντάσσει αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στοιχειοθετώντας κατά πόσο πρόκειται για σημαντική ή μη αλλαγή του δείκτη αναφοράς και σε τι βαθμό και έκταση η αλλαγή αυτή καθιστά αναγκαία την μεταβολή του χρησιμοποιούμενου για συγκεκριμένους ΟΣΕ δείκτη αναφοράς. Στην αναφορά αυτή καθορίζονται οι προκαλούμενες για τους υπό διαχείριση ΟΣΕ συνέπειες, εμπεριέχεται αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή Επενδύσεων ή του Διευθυντή Υποστήριξης Πωλήσεων, Marketing & PDM της Εταιρίας σε σχέση με την ανάγκη υιοθέτησης νέου δείκτη αναφοράς, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού δείκτη και εκθέτοντας τους λόγους που καθιστούν το νέο αυτό δείκτη αναφοράς κατάλληλη εναλλακτική λύση. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος αυτός δείκτης, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον:

  • α) να πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες  προϋποθέσεις .
  • και β) να ανταποκρίνεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA για τις αμοιβές απόδοσης. Η ως άνω αναφορά, μαζί με την τυχόν εισήγηση του Διευθυντή Επενδύσεων ή του Διευθυντή Υποστήριξης Πωλήσεων, Marketing & PDM της Εταιρίας περί χρήσης νέου δείκτη αναφοράς για τους υπό διαχείριση ΟΣΕ, τίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στην σχετική εισήγηση, μπορεί να παρατίθενται και περισσότεροι εναλλακτικοί δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση του προηγούμενου, με παράλληλη έκθεση των λόγων που οι εν λόγω δείκτες αποτελούν κατάλληλη εναλλακτική λύση. Η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

β) Εφόσον πρόκειται για παύση δείκτη αναφοράς: Συντάσσει αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας το χρονικό σημείο επικείμενης παύσης παροχής του υπόψη δείκτη αναφοράς. Στην αναφορά αυτή, εμπεριέχεται εισήγηση του Διευθυντή Επενδύσεων ή του Διευθυντή Υποστήριξης Πωλήσεων, Marketing & PDM της Εταιρίας περί υιοθέτησης συγκεκριμένου νέου δείκτη αναφοράς ή και περισσότερων εναλλακτικών δεικτών αναφοράς, εκθέτοντας τους λόγους που καθιστούν το νέο/ τους νέους αυτούς δείκτες αναφοράς κατάλληλη εναλλακτική λύση. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος ή οι νέοι εναλλακτικοί δείκτες αναφοράς, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: i) να πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες  προϋποθέσεις .
και ii) να ανταποκρίνονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA για τις αμοιβές απόδοσης. Η ως άνω αναφορά, με την κατά τα ως άνω εισήγηση υιοθέτησης νέου δείκτη, τίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3) Συνεργάζεται με όλα τα αρμόδια Τμήματα της Εταιρίας, προκειμένου να υλοποιούνται κάθε φορά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί αλλαγής δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από υπό διαχείριση ΟΣΕ και να διενεργούνται άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης των εγγράφων των ΟΣΕ και ενημέρωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οριστεί υποκατάστατο για  δείκτη  αναφοράς σύμφωνα  με το  άρθρο  23β  ή  το  άρθρο  23γ του BMR, το εν λόγω υποκατάστατο αντικαθιστά τον σχετικό δείκτη αναφοράς υπό τους όρους που τίθενται στον ως άνω κανονισμό.

 

Επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική και κάθε τροποποίηση αυτής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πολιτική της Εταιρίας στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR), όπως εκάστοτε ισχύει, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.3kip.gr και βρίσκεται διαθέσιμη δωρεάν, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας (Καρνεάδου 25-29, 10675 Αθήνα),καθώς και στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων των υπό διαχείριση ΟΣΕ.

Ημερομηνία αναφοράς: Ιανουάριος 2022.

 

Πολιτική της Εταιρίας στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς αρχείο pdf